Gương nước những mặt người

Thứ Bảy, 19-09-2020, 16:37

Có như bông súng đang nắng kia không?
Cổ thụ xanh nước trong lớp lớp tầng cánh đỏ
Le le theo nhau ngụp vào yên ả
Sâu hút bạn bè tôi loang sóng một điều gì…

Có như những vòm hang động ẩm ướt này?
Tiếng hát ai đàn vào mùa nguyên thủy
Những lắng nghe rồi cũng như chớp mắt trăm
 năm thôi
Nhưng còn sinh ra vài lần chợt nhớ…

Tôi có đi đâu vào đây cùng những ai ai đấy?
Này bóng núi lựa người mà chạm vai áo!
Hết cuộc tình cờ này tôi chẳng liên quan
Chỉ lỡ một lần nói tiếng đại ngàn

Lỡ một lần tự nhiên như mưa gội
Nước bay cùng tôi ngan ngát những mặt người
Những cười nói ấy làm gì cho thoát được!
Vãn đò rồi chèo còn khua nước khỏa vào tôi.

NGUYỄN QUANG HƯNG