Đá dựng Cửa Hà

Thứ Bảy, 15-08-2020, 13:03

Thuở con đò rướn mình rời bến

Dũi vòng sóng lăn tăn lan đến hạ nguồn

Núi Cửa Hà hình cánh buồm im trên
mặt nước

Buồm không trôi che gió cho làng

Ðò ngang không buồm, tay chèo
cắt sóng

Ðò bên kia kĩu kịt sang ngày

Ðôi đò ngược nhau nối hai bờ lam lũ

Sông có cầu - đò cũ về đâu?

Cửa Hà mở, sông độc hành ra biển

Con thuyền nào xuôi chưa kịp đến
cuối dòng

Ván thuyền mục dưới lòng sâu, gửi về nguồn lời hẹn

Hóa Cửa Hà

vách núi dựng buồm lên!

ĐINH NGỌC DIỆP
(*) Cửa Hà thuộc huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa.