Chết chưa là hết

Thứ Ba, 22-11-2016, 03:02

Nếu chết là hết thì sao nhỉ

Lẽ nào người chẳng thiết sống nữa sao

Thật may mắn còn có niềm tin

Để hẹn nhau kiếp sau gặp lại

Chết chưa hết giục người ta sống tốt

Kết Phúc dày để Đức tận mai sau

Chẳng cần biết Thiên đàng ra sao nữa

Nhưng chết rồi ai muốn đày Địa ngục đâu

Ngôi sao băng tan thành cát bụi

Người chết rồi còn đó cháu con

Chết chưa hết vòng đời quay lại

Nợ đồng lần còn mãi ở trần gian

Không sợ chết là người biết sống

Nằm xuống rồi hồn vẫn ấm chân nhang.

CAO NGỌC THẮNG