Câu Kiều với mẹ

Thứ Bảy, 23-03-2019, 06:37

Mẹ tôi đọc thuộc Truyện Kiều

Ba nghìn câu hết một chiều Nghi Xuân

Cuộc đời mẹ lắm gian truân

Càng thương số phận oán ân nàng Kiều

Tiền Ðường - sóng vẫn còn reo

Nổi nênh phận bạc cánh bèo lênh đênh

Mẹ giờ tóc có bạc thêm?

Bao nhiêu mây trắng Tiên Ðiền về đây

Câu Kiều lật giữa bàn tay

Mẹ ngồi lật những tháng ngày lo âu

Cỏ xanh trên mộ dãi dầu

Thi nhân rút ruột tằm đau tơ vàng

Câu Kiều chở mẹ sang ngang

Con đò lục bát qua hàng… Mẹ ơi!

Nguyễn Ngọc Phú