Khẳng định vai trò lãnh đạo của Ðảng trong công cuộc đổi mới và phát triển đất nước
Khẳng định vai trò lãnh đạo của Ðảng trong công cuộc đổi mới và phát triển đất nước

Đảng Cộng sản Việt Nam từ khi ra đời đến nay luôn phấn đấu, rèn luyện xứng đáng là đội tiên phong và đại biểu trung thành của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội; các tổ chức của Ðảng và đảng viên hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật; luôn gắn bó mật thiết với nhân dân, phục vụ nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình.

Ðẩy mạnh tuyên truyền việc đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên
Ðẩy mạnh tuyên truyền việc đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên

Thực tiễn xây dựng chính đảng Mác-xít đã chứng minh, đảng cầm quyền lãnh đạo đất nước nếu không thực hiện tốt đạo đức cách mạng, không làm tốt nhiệm vụ chống tha hóa, hủ bại, suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống thì càng ngày sẽ càng trở nên khó khăn, có nhiều thách thức hơn. Muốn kiên định, kiên quyết xây dựng Ðảng trong sạch, vững mạnh thì mọi cán bộ, đảng viên càng cần phải nêu gương, đi đầu trong việc chống tha hóa, biến chất trong cán bộ, đảng viên, thực hiện liêm, chính trong Ðảng.

Hiệu quả từ việc bí thư cấp ủy không phải người địa phương
Hiệu quả từ việc bí thư cấp ủy không phải người địa phương

Những năm qua, tỉnh Ðác Lắc đã tăng cường luân chuyển, điều động bố trí bí thư cấp ủy không phải người địa phương tại nhiều xã, phường, thị trấn và các huyện, thị xã. Công tác này bước đầu tạo chuyển biến tích cực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, khắc phục tư tưởng bảo thủ, trì trệ, bè phái, cục bộ, tạo điều kiện để nhiều cán bộ cống hiến, trưởng thành.

Giải pháp khắc phục biểu hiện tư duy nhiệm kỳ
Giải pháp khắc phục biểu hiện tư duy nhiệm kỳ

Trong bộ hồ sơ hướng dẫn tổng kết công tác năm 2018 của cán bộ, đảng viên theo quy định mới thì biểu hiện thứ 28 là: Có “tư duy nhiệm kỳ”, chỉ tập trung giải quyết những vấn đề ngắn hạn trước mắt, sắp xếp vào vị trí có nhiều lợi ích là một trong 29 biểu hiện sự suy thoái về tư tưởng chính trị, cần được nhận diện và khắc phục.

Phát huy vai trò của báo chí trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng
Phát huy vai trò của báo chí trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng

Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII đã chỉ rõ là “tham nhũng, lãng phí, tiêu cực vẫn còn nghiêm trọng, tập trung vào số đảng viên có chức vụ trong bộ máy nhà nước”. Để tham gia giải quyết có hiệu quả vấn nạn nhức nhối này, Nghị quyết T.Ư 4 xác định phát huy vai trò, nêu cao trách nhiệm của các cơ quan báo chí và cơ quan chủ quản báo chí trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng.