Để hoạt động giám sát đạt hiệu quả cao và thực chất hơn
Để hoạt động giám sát đạt hiệu quả cao và thực chất hơn

Hoạt động giám sát của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các tổ chức chính trị - xã hội trong những năm gần đây ngày càng hiệu quả, thiết thực, góp phần xây dựng Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị vững mạnh. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều hạn chế cần được nghiên cứu, khắc phục kịp thời để công tác giám sát phát huy hiệu quả cao hơn nữa, thực chất hơn nữa.

Chất lượng đảng viên với năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng
Chất lượng đảng viên với năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng

Đội ngũ đảng viên có chất lượng cao thì dù số lượng không đông vẫn bảo đảm cho Đảng hoàn thành tốt nhất vai trò lãnh đạo và đưa đến thắng lợi của cách mạng. Khi Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập, toàn Đảng chỉ có 310 đảng viên (theo báo cáo của Nguyễn Ái Quốc gửi Quốc tế Cộng sản ngày 18-2-1930).

Diễn đàn sinh hoạt chi bộ, cách làm mới ở Quảng Trị
Diễn đàn sinh hoạt chi bộ, cách làm mới ở Quảng Trị

Nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ, tăng trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, phát huy trí tuệ, dân chủ trong sinh hoạt Đảng, Tỉnh ủy Quảng Trị chỉ đạo tổ chức diễn đàn với chủ đề: "Vai trò của chi bộ Đảng trong việc giáo dục, quản lý cán bộ, đảng viên để ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến" trong nội bộ" (gọi tắt là Diễn đàn sinh hoạt chi bộ). Đây là cách làm mới, sáng tạo, nhằm thực hiện hiệu quả Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII.

Vai trò của các cơ quan báo chí trong thực hiện Nghị quyết
Vai trò của các cơ quan báo chí trong thực hiện Nghị quyết

Một trong những nội dung quan trọng được đề cập trong Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII (Nghị quyết T.Ư 4) là việc phát huy vai trò của báo chí và nhấn mạnh vai trò của cơ quan báo chí. Ðây là vấn đề rất hệ trọng, vì chỉ khi cơ quan báo chí phát huy tốt vai trò của mình thì sản phẩm báo chí mới được chỉ đạo, tổ chức, xuất bản vừa phù hợp với tôn chỉ, mục đích, vừa bảo đảm tính tích cực xã hội, đóng góp vào sự phát triển chung.

Quảng Bình nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ
Quảng Bình nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ

Thời gian qua, Tỉnh ủy Quảng Bình có nhiều đổi mới trong công tác đào tạo, bồi dưỡng và đánh giá cán bộ; đồng thời đã ban hành Quy định số 01-QĐ/TU về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm cán bộ trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Từ đó đội ngũ cán bộ từng bước đổi mới tác phong công tác, nâng cao hiệu quả công việc, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của tỉnh.