Xây dựng tác phong công tác sâu sát cơ sở
Xây dựng tác phong công tác sâu sát cơ sở

Xem xét, đánh giá vai trò, trách nhiệm người đứng đầu qua kết quả dự sinh hoạt chi bộ thôn, tổ dân phố trên địa bàn mình phụ trách, là giải pháp được Tỉnh ủy Ninh Bình chú trọng. Việc này nhằm khắc phục tình trạng vẫn còn cán bộ, đảng viên không nắm chắc tình hình cơ sở, thờ ơ trước những khó khăn, nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Ðây cũng là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên.

Thực hiện trách nhiệm nêu gương ở Nghệ An
Thực hiện trách nhiệm nêu gương ở Nghệ An

Bằng nhiều cách làm, tỉnh Nghệ An đã triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với tinh thần thiết thực, lấy việc nêu gương của người đứng đầu làm giải pháp đột phá để tác động tích cực đến đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

“Tự soi, tự sửa”, nhìn từ vai trò cấp ủy
“Tự soi, tự sửa”, nhìn từ vai trò cấp ủy

Thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn liền tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, các cấp ủy đảng nhiều địa phương tập trung gợi ý kiểm điểm để từng cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên sớm “tự soi, tự sửa ” khắc phục những hạn chế, khuyết điểm. Nhiều tổ chức đảng hướng mạnh vào mục tiêu ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Từ đó, cấp ủy, chính quyền nhiều địa phương đã tạo chuyển biến trong lãnh đạo, điều hành, củng cố niềm tin của nhân dân.

Hà Nam nâng cao trách nhiệm đội ngũ cán bộ
Hà Nam nâng cao trách nhiệm đội ngũ cán bộ

Thực hiện Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Tỉnh ủy Hà Nam triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Qua đó, những vướng mắc, hạn chế đã được tháo gỡ, góp phần tích cực cải thiện chất lượng sống của nhân dân, củng cố uy tín của tổ chức đảng và chính quyền các cấp.

Chủ động đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc
Chủ động đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc

Để “đấu tranh, phản bác có hiệu quả đối với các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch” như Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đã khẳng định, một trong các yêu cầu tiên quyết đặt ra là toàn bộ hệ thống chính trị cần tiếp tục nâng cao nhận thức nhằm xây dựng thế chủ động, kịp thời đấu tranh, phản bác một cách thuyết phục trên cả chiều rộng và chiều sâu, với sự đa dạng về hình thức.