#rừng Tây Nguyên

Ai "tháo then" cửa rừng Tây Nguyên?
02:47 12/09/2020

Theo thống kê của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tổng diện tích có rừng tại khu vực Tây Nguyên là hơn 2,56 triệu héc-ta, trong đó hơn 2,2 ha rừng tự nhiên. Những năm qua, nhất là sau khi thực hiện lệnh "đóng cửa rừng" của Thủ tướng Chính phủ từ năm 2016, các tỉnh trong khu vực đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp quản lý, bảo vệ rừng.