#nông nghiệp nông dân nông thôn

Hội nghị Ban Chỉ đạo Tổng kết Nghị quyết 26-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn
17:34 04/05/2021

Triển khai thực hiện Quyết định số 02-QĐ/TW (ngày 26-3-2021) của Ban Bí thư T.Ư Đảng về việc thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW Hội nghị T.Ư 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn (Ban chỉ đạo), chiều 4-5 tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo đã tổ chức Hội nghị lần thứ nhất.