#cung ứng dịch vụ công Hà Nội

Gỡ khó cho doanh nghiệp cung ứng dịch vụ công tại Hà Nội
18:32 25/11/2020

Cho đến nay, nhiều doanh nghiệp công ích trên địa bàn Hà Nội chưa được tạm ứng, thanh toán và quyết toán các chi phí thực hiện khối lượng công việc đã làm trong giai đoạn chuyển đổi từ cơ chế đặt hàng sang cơ chế đấu thầu theo tinh thần Nghị định số 32/2019/NĐ-CP của Chính phủ.