#chậm giải ngân

Tăng tốc giải ngân đầu tư công
13:23 06/09/2020

Giải ngân vốn đầu tư công đã và đang là áp lực và là nhiệm vụ chính trị ưu tiên của năm 2020. Chính phủ đã ban hành nhiều Nghị quyết; Thủ tướng ra chỉ thị và nhiều thông báo kết luận cuộc họp chuyên đề của Phó Thủ tướng về vấn đề này…