#bảo hiểm thất nghiệp

Sẽ mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp
06:52 05/01/2021

Thời gian tới, sẽ sửa đổi, bổ sung Luật Việc làm theo hướng mở rộng đối tượng tham gia và các chế độ, gắn bảo hiểm thất nghiệp với các chính sách về việc làm, quản trị thị trường lao động, thông tin, dự báo thị trường lao động và bảo hiểm xã hội.