#Bộ Tư lệnh Thủ đô

Thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Thủ đô
10:03 30/06/2020

Trong sáu tháng đầu năm 2020, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, các thế lực thù địch luôn lợi dụng tình hình, tăng cường các hoạt động chống phá, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã tổ chức thực hiện toàn diện nhiệm vụ, trong đó nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt.