Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp
Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 35/2019/NĐ-CP về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp.

Sửa đổi một số quy định về công chức cấp xã, phường, thị trấn
Sửa đổi một số quy định về công chức cấp xã, phường, thị trấn

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 34/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 112/2011/NĐ-CP ngày 5-12-2011 của Chính phủ về công chức cấp xã, phường, thị trấn.

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo
Quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 31/2019/NÐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo. Theo đó, ba hình thức xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức có thẩm quyền giải quyết tố cáo là khiển trách, cảnh cáo và cách chức.

Phê duyệt Quy hoạch mạng lưới đơn vị sự nghiệp công lập lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch
Phê duyệt Quy hoạch mạng lưới đơn vị sự nghiệp công lập lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch (VHTTDL) đến năm 2021, định hướng đến năm 2030.

Quy định về dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước
Quy định về dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 32/2019/NÐ-CP quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên.

Ban hành chỉ dẫn về sử dụng tro xỉ nhiệt điện than vào san lấp
Ban hành chỉ dẫn về sử dụng tro xỉ nhiệt điện than vào san lấp

Bộ Xây dựng vừa có Quyết định số 216/2019/QĐ-BXD ban hành Chỉ dẫn kỹ thuật sử dụng tro xỉ nhiệt điện đốt than vào san lấp công trình theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở
Về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 30/2019/NÐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2015/NÐ-CP ngày 20-10-2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở.

Ðiều kiện và trình tự cấp giấy phép cho thuê lại lao động
Ðiều kiện và trình tự cấp giấy phép cho thuê lại lao động

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 29/2019/NÐ-CP về việc quy định chi tiết thi hành Khoản 3 Ðiều 54 Bộ luật Lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động ngày.

Quy định chi tiết một số điều của Luật Ðo đạc và bản đồ
Quy định chi tiết một số điều của Luật Ðo đạc và bản đồ

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 27/2019/NÐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Ðo đạc và bản đồ (ÐÐ-BÐ). Trong đó, Nghị định quy định cụ thể danh mục hoạt động ÐÐ-BÐ phải có giấy phép; việc cấp giấy phép hoạt động ÐÐ-BÐ.

Về an toàn công trình dầu khí trên đất liền
Về an toàn công trình dầu khí trên đất liền

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 25/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 13/2011/NĐ-CP ngày 11-2-2011 của Chính phủ về an toàn công trình dầu khí trên đất liền.