Quy định chi tiết về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc
Quy định chi tiết về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 149/2018/NĐ-CP quy định chi tiết khoản 3 Điều 63 Bộ luật Lao động về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc.

Quy định mới về điều kiện thành lập và hoạt động nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập
Quy định mới về điều kiện thành lập và hoạt động nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

Nghị định 135/2018/NÐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2017/NÐ-CP ngày 21-4-2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục có hiệu lực thi hành từ ngày 20-11-2018.

Bổ sung quy định về điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực hàng hải
Bổ sung quy định về điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực hàng hải

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 147/2018/NĐ-CP ngày 24-10-2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực hàng hải.

Hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động
Hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 148/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12-1-2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động.

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư
Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 137/2018/NÐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2013/NÐ-CP ngày 14-10-2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư.

Hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế
Hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 146/2018/NÐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế.

Quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục
Quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 127/2018/NÐ-CP quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục.

Bổ sung đối tượng được miễn học phí
Bổ sung đối tượng được miễn học phí

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 145/2018/NÐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 86/2015/NÐ-CP ngày 2-10-2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021.

Quy định mới về kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế
Quy định mới về kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 144/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung các Nghị định về vận tải đa phương thức (VTĐPT). Nghị định 144/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 87/2009/NĐ-CP về vận tải đa phương thức, đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 89/2011/NĐ-CP là về điều kiện kinh doanh VTĐPT quốc tế; thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh VTĐPT quốc tế.

Nâng mức xử phạt vi phạm trong bán hàng đa cấp
Nâng mức xử phạt vi phạm trong bán hàng đa cấp

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 141/2018/NÐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.