Chính sách mới - Quyết định mới
Chính sách mới - Quyết định mới

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 18/2020/NÐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ. Theo đó, cá nhân hoạt động đo đạc và bản đồ khi không có giấy phép hoặc hoạt động trong thời gian bị tước quyền sử dụng giấy phép sẽ bị phạt từ 40 đến 50 triệu đồng; với tổ chức là từ 80 đến 100 triệu đồng.

Chính sách mới - Quyết định mới
Chính sách mới - Quyết định mới

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 14/2020/NĐ-CP quy định chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu.

Trợ giúp pháp lý góp phần đấu tranh phòng, chống tội phạm
Trợ giúp pháp lý góp phần đấu tranh phòng, chống tội phạm

Theo đánh giá của Bộ Công an, trong những năm qua, tình hình các loại tội phạm xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm con người diễn biến phức tạp, nhất là tội phạm giết người.

Chính sách mới - Quyết định mới
Chính sách mới - Quyết định mới

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 07/2020/NÐ-CP về biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do ASEAN - Hồng Công (Trung Quốc) giai đoạn 2019 - 2020.

Chính sách mới - Quyết định mới
Chính sách mới - Quyết định mới

Chính phủ đã ban hành Nghị định 06/2020/NÐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung Ðiều 17 của Nghị định 47/2014/NÐ-CP quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Chính sách mới - Quyết định mới
Chính sách mới - Quyết định mới

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 04/2020/NÐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 31/2016/NÐ-CP ngày 6-5-2016 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật; Nghị định số 90/2017/NÐ-CP ngày 31-7-2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y.

Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học
Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 99/2019/NÐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học.

Quy định mới về hội đồng định giá tài sản
Quy định mới về hội đồng định giá tài sản

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 97/2019/NÐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 30/2018/NÐ-CP quy định chi tiết việc thành lập và hoạt động của hội đồng định giá tài sản; trình tự, thủ tục định giá tài sản trong tố tụng hình sự.

Quy trình hỗ trợ kinh phí để khắc phục hậu quả thiên tai
Quy trình hỗ trợ kinh phí để khắc phục hậu quả thiên tai

Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 37/2019/QÐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 01/2016/QÐ-TTg ngày 19-1-2016 về cơ chế, quy trình hỗ trợ kinh phí cho các địa phương để khắc phục hậu quả thiên tai.

Nghị định quy định về khung giá đất
Nghị định quy định về khung giá đất

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 96/2019/NĐ-CP quy định về khung giá đất ngày 19-12-2019. Theo đó, khung giá đất được sử dụng làm căn cứ để Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất tại địa phương.