Quy trình hỗ trợ kinh phí để khắc phục hậu quả thiên tai

Chủ Nhật, 05/01/2020, 04:27:55

Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 37/2019/QÐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 01/2016/QÐ-TTg ngày 19-1-2016 về cơ chế, quy trình hỗ trợ kinh phí cho các địa phương để khắc phục hậu quả thiên tai.

Cụ thể, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm chỉ đạo ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan và UBND các cấp tổng hợp nhu cầu kinh phí thực hiện nhiệm vụ khắc phục hậu quả thiên tai theo quy định tại Ðiều 30 Luật Phòng, chống thiên tai; báo cáo UBND cấp tỉnh xem xét, quyết định sử dụng từ nguồn lực của địa phương bao gồm: dự phòng ngân sách địa phương, quỹ phòng, chống thiên tai, quỹ dự trữ tài chính, các nguồn lực hợp pháp khác để hỗ trợ dân sinh, khôi phục cơ sở hạ tầng, sản xuất; sử dụng dự toán kinh phí bảo trì đường bộ đã được giao để sửa chữa, khôi phục các công trình đường bộ bị hư hỏng do thiên tai.

Tổ chức thực hiện sửa chữa, khôi phục, nâng cấp các công trình cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội bị hư hỏng nhằm bảo đảm an toàn giao thông, an toàn hồ chứa, đê điều và tưới, tiêu nước đối với công trình thủy lợi, cơ sở khám, chữa bệnh và dạy học, khôi phục các công trình hạ tầng kinh tế - xã hội theo quy định tại Luật Phòng, chống thiên tai...

Quyết định số 37/2019/QÐ-TTg cũng sửa đổi, bổ sung cơ chế trung ương hỗ trợ các địa phương khắc phục hậu quả thiên tai. Theo đó, ngân sách trung ương hỗ trợ về dân sinh và khôi phục cơ sở hạ tầng như sau: 1- Các tỉnh miền núi, Tây Nguyên: hỗ trợ tối đa 80% phần hỗ trợ từ ngân sách nhà nước; 2- Các địa phương nhận bổ sung cân đối từ ngân sách trung ương: hỗ trợ tối đa 70% phần hỗ trợ từ ngân sách nhà nước; 3- Các địa phương có tỷ lệ điều tiết các khoản thu phân chia về ngân sách trung ương dưới 50%: hỗ trợ tối đa 50% phần hỗ trợ từ ngân sách nhà nước; 4- Các địa phương có tỷ lệ điều tiết các khoản thu phân chia về ngân sách trung ương từ 50% trở lên: chủ động sử dụng ngân sách địa phương và các nguồn lực hợp pháp khác để thực hiện; 5- Các trường hợp đặc biệt khác do Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15-2-2020.