Về thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính

Thứ Hai, 03/12/2018, 01:37:37

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 158/2018/NÐ-CP quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính (TCHC).

Theo đó, TCHC được thành lập khi đáp ứng đủ các điều kiện: có cơ sở pháp lý; đáp ứng các tiêu chí thành lập theo quy định của pháp luật; có phạm vi, đối tượng quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực hoặc lĩnh vực quản lý nội bộ của TCHC; có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn không chồng chéo với TCHC khác; có loại hình, quy mô phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức đó và phù hợp với yêu cầu cải cách hành chính nhà nước.

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 10-1-2019.

★ Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 160/2018/NÐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai. Theo đó, Nghị định quy định: rủi ro thiên tai được phân thành 5 cấp tăng dần về mức độ rủi ro, bao gồm: cấp độ 1, cấp độ 2, cấp độ 3, cấp độ 4 và cấp độ 5 (tình trạng khẩn cấp về thiên tai); Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết về cấp độ rủi ro thiên tai.

Nghị định nêu rõ, UBND các cấp quyết định sử dụng dự phòng ngân sách địa phương và các nguồn lực khác của địa phương để khắc phục kịp thời hậu quả thiên tai trên địa bàn… Nghị định có hiệu lực từ ngày 1-1-2019.