Chính sách mới - Quyết định mới

Thứ Tư, 13/06/2018, 22:01:10

Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định 25/2018/QĐ-TTg bãi bỏ Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg, ngày 7-8-2009 về chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn và có hiệu lực từ ngày 1-1-2019.

Qua tám năm thực hiện, chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn đã hỗ trợ hơn 40 triệu lượt người, góp phần thiết thực trong việc cải thiện đời sống của người dân thuộc hộ nghèo, giúp phát triển kinh tế xã hội ở vùng khó khăn. Do những thay đổi về cơ chế chính sách, việc hỗ trợ trực tiếp bằng hình thức cho không, đã bộc lộ hạn chế về hiệu quả lâu dài, thiếu tính bền vững; xuất hiện một bộ phận người dân ỷ lại, không có ý thức tự vươn lên thoát nghèo nên việc bãi bỏ Quyết định 102 là cần thiết. Chủ trương của Chính phủ hiện nay là giảm chính sách hỗ trợ cho không, khuyến khích sự tích cực, chủ động tham gia của người nghèo,…