Chính sách mới - Quyết định mới

Chủ Nhật, 07/01/2018, 18:33:44

Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định 2130/QÐ-TTg, giao bổ sung 14.033,795 tỷ đồng kế hoạch vốn nước ngoài nguồn ngân sách trung ương kế hoạch đầu tư công trung hạn và năm 2017 cho 11 bộ, ngành và 48 địa phương để bố trí cho các dự án đã giải ngân nhưng chưa được bố trí kế hoạch vốn theo quy định từ năm 2016 trở về trước.

Ðồng thời, bổ sung danh mục các dự án nêu trên vào danh mục dự án được giao kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 2016 - 2020 và năm 2017 nguồn vốn nước ngoài để hạch toán và quyết toán vào ngân sách nhà nước năm 2017.

Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Ðầu tư thông báo cụ thể về danh mục, mức vốn bổ sung kế hoạch đầu tư vốn nước ngoài nguồn ngân sách trung ương kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020 và năm 2017 cho các bộ, ngành, địa phương theo quy định.