Thể chế hóa đầy đủ quyền sở hữu tài sản của tổ chức, cá nhân

Thứ Năm, 28-01-2021, 02:48

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Ðề án "Thể chế hóa đầy đủ quyền sở hữu tài sản của tổ chức, cá nhân đã được quy định trong Hiến pháp 2013, bảo đảm quyền tài sản được giao dịch thông suốt, hiệu lực thực thi và bảo vệ có hiệu quả".

Mục tiêu của Ðề án nhằm xác định giải pháp đối với việc hoàn thiện pháp luật cũng như tổ chức thi hành pháp luật về quyền sở hữu tài sản thông qua việc rà soát, đánh giá mức độ thể chế hóa Hiến pháp năm 2013 về quyền sở hữu tài sản trong hệ thống pháp luật… Ðề án nêu rõ nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu để thể chế hóa quyền sở hữu tài sản của tổ chức, cá nhân. Ðó là: Nghiên cứu, khảo sát kinh nghiệm quốc tế liên quan đến pháp luật về quyền sở hữu tài sản và thực tiễn thi hành, tập trung vào các loại tài sản phi truyền thống, dữ liệu số, tài nguyên số trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Xác định các vướng mắc, bất cập; đề xuất giải pháp hoàn thiện hệ thống pháp luật, nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về quyền sở hữu tài sản trong một số lĩnh vực trọng tâm. Tăng cường công tác hỗ trợ pháp lý, tư vấn pháp luật cho người dân, doanh nghiệp đối với các vấn đề liên quan quyền sở hữu tài sản…

PV