Xây dựng môi trường văn hóa trong sạch, lành mạnh

Thứ Năm, 28-01-2021, 02:21

Các phong trào, cuộc vận động văn hóa đã và đang được thực hiện, đạt những thành tựu nhất định, góp phần tạo môi trường văn hóa, bảo vệ và phát huy những giá trị nhân văn truyền thống tốt đẹp của dân tộc. 

Nhiều giá trị văn hóa, đạo đức truyền thống được tôn vinh, tính năng động sáng tạo, tự chủ và tính tích cực xã hội của người dân được phát huy, mở rộng. Tuy nhiên, ở một số địa phương vẫn tồn tại tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan. Văn hóa ứng xử nơi công cộng, ở công sở, trong gia đình, nhà trường có nhiều bất cập. Sự suy thoái về tư tưởng, xuống cấp về đạo đức, tha hóa về lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, gây bức xúc trong xã hội, ảnh hưởng đến niềm tin của người dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ. Vẫn còn tình trạng gian lận trong học hành, bằng cấp,... Đạo đức nghề nghiệp trong các lĩnh vực được xã hội tôn vinh, như y tế, giáo dục, bảo vệ luật pháp, báo chí có biểu hiện sa sút... Khoảng cách hưởng thụ văn hóa giữa miền núi, vùng sâu, vùng xa với đô thị và trong các tầng lớp nhân dân chậm được rút ngắn.

Tôi mong muốn tại Đại hội lần này, các đại biểu dành thời gian bàn bạc, thảo luận thấu đáo về các cơ chế, chính sách, giải pháp nhằm xây dựng môi trường văn hóa thật sự trong sạch, lành mạnh. Làm sao có thể phát huy ý thức tự giác của toàn dân xây dựng và thực hiện các chế tài, quy định, quy ước xã hội, bảo đảm công bằng về cơ hội và thụ hưởng văn hóa. Khắc phục sự chênh lệch về trình độ phát triển và đời sống văn hóa giữa các vùng, miền, đặc biệt quan tâm đến vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào các dân tộc thiểu số, các khu công nghiệp... Khắc phục bệnh thành tích, bệnh hình thức, thực hiện các chuẩn mực văn hóa gia đình Việt Nam ấm no, hạnh phúc, tiến bộ và văn minh. Đề cao vai trò của gia đình trong nuôi dưỡng, giáo dục thế hệ trẻ. Phát huy các nhân tố tích cực, nhân văn trong các tôn giáo, tín ngưỡng. Phê phán và ngăn chặn các biểu hiện tiêu cực, mê tín dị đoan. Xây dựng và thực hành các chuẩn mực văn hóa trong lãnh đạo, quản lý. Chú trọng xây dựng môi trường văn hóa công sở lành mạnh, dân chủ, đoàn kết, nhân văn; đẩy lùi bệnh quan liêu, bè phái, mất đoàn kết, chủ nghĩa cơ hội và thực dụng. Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, doanh nhân và kinh doanh.

MAI THỊ BÍCH NGUYỆN

(Trường tiểu học và THCS An Vũ, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình)