Ðổi mới phương pháp tập hợp, quy tụ thanh niên

Thứ Sáu, 05-02-2021, 02:17

Đại hội lần thứ XIII của Ðảng thành công tốt đẹp tại Thủ đô Hà Nội đang mang lại không khí tươi vui, phấn khởi, tin tưởng trong mọi tầng lớp nhân dân.

Ðại hội lần này đã đề ra nhiều quyết sách nhằm xây dựng, phát triển đất nước, trong đó có các giải pháp tập hợp, quy tụ, phát huy sức mạnh của đội ngũ thanh niên. Ðại hội thống nhất xác định: Cần tăng cường giáo dục lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm xã hội cho thanh niên. Ðẩy mạnh giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật, bảo vệ môi trường, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc của người Việt Nam, đặc biệt là thế hệ trẻ. Ðề cao vai trò của gia đình trong nuôi dưỡng, giáo dục thế hệ trẻ.

Cùng với sự phát triển của đất nước, thanh niên Việt Nam đã có sự phát triển toàn diện; trình độ học vấn được nâng lên, tầm vóc và thể chất được cải thiện. Ðông đảo thanh niên có trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội, luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Ðảng và con đường phát triển của đất nước, thể hiện rõ lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, có hành động thiết thực, cụ thể vì cộng đồng.

Ðể có được kết quả đó, Ðảng ta đã chỉ đạo các tổ chức Ðoàn Thanh niên, Hội liên hiệp Thanh niên, Hội Sinh viên và các tổ chức thành viên của Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam có nhiều giải pháp nhằm quy tụ, tập hợp thế hệ trẻ, hướng tới nhu cầu và nguyện vọng chính đáng của thanh niên. Các hoạt động bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của thanh niên, hỗ trợ, chăm lo cho thanh niên công nhân, thanh niên ở khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước, thanh niên là người dân tộc thiểu số, thanh niên là tín đồ tôn giáo... được quan tâm, chú trọng.

Nhất trí với những nội dung Ðại hội đề ra, tôi mong muốn Ðảng tiếp tục đặt niềm tin sâu sắc vào thế hệ trẻ; nhanh chóng cụ thể hóa các quyết sách, chủ trương thành các chương trình hành động; cơ chế chính sách, tạo điều kiện thuận lợi để chăm lo, giáo dục, bồi dưỡng, phát huy vai trò, trách nhiệm của thanh, thiếu niên. Trong đó tiếp tục đổi mới đa dạng hóa loại hình và phương thức tập hợp thanh niên theo sở thích, chuyên môn, nghề nghiệp,... đặc biệt là tại cấp cơ sở. Hướng dẫn thành lập các câu lạc bộ, đội, nhóm phù hợp với các thành phần thanh niên ở một số ngành, nghề, lĩnh vực đặc thù như văn nghệ sĩ trẻ, vận động viên trẻ, hướng dẫn viên du lịch trẻ... Có các giải pháp tập hợp vào tổ chức Hội liên hiệp Thanh niên, Hội Sinh viên các thành phần thanh niên đang sinh hoạt trong các loại hình, đội, nhóm, như cộng đồng mạng, diễn đàn mạng, nhóm thanh niên có sở thích làm công tác xã hội, thanh niên đang làm việc tại các khu cao ốc, văn phòng, lao động tại các doanh nghiệp ngoài nhà nước, khu đô thị mới...

Mặt khác, cần có giải pháp định hướng, nâng cao nhận thức cho thanh niên khi tham gia không gian mạng để tránh bị lợi dụng, cũng như tin tưởng giao nhiệm vụ cho thế hệ trẻ…

Phạm Quỳnh Giang

Sinh viên Trường đại học Hà Nội