Niềm tin mạnh mẽ vào những quyết sách của Ðại hội XIII

Thứ Sáu, 05-02-2021, 02:19

Những ngày qua, nhờ có điện lưới, in-tơ-nét, người dân huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã theo dõi đầy đủ diễn biến Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng.

Nhân dân trên đảo vui mừng vì Ðại hội thảo luận nhiều nội dung liên quan đến phát triển kinh tế biển, đảo; chăm lo đời sống người dân vùng hải đảo. Ðảo Lý Sơn hôm nay kinh tế có bước phát triển đáng kể, với những chính sách ưu đãi, thông thoáng, kêu gọi thu hút các doanh nghiệp đầu tư, thực hiện cải cách hành chính, động viên nhân dân mở rộng các loại hình kinh doanh, phát triển kinh tế biển, vươn khơi đánh bắt xa bờ và du lịch, dịch vụ. Do đó đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng nâng cao. Một số công trình, dự án có quy mô lớn được đầu tư xây dựng đã góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế - xã hội, làm cho Lý Sơn thay da, đổi thịt. Lý Sơn hôm nay đang bừng lên sức sống mới, nếp sống đô thị đang dần thấm sâu vào ý thức và hành động của mỗi người dân.

Ðảng bộ và nhân dân huyện đảo Lý Sơn tiếp tục phát huy thuận lợi, khắc phục khó khăn, khai thác tiềm năng và lợi thế sẵn có, tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, xây dựng nếp sống văn hóa, phấn đấu sớm đưa Lý Sơn phát triển thành đảo du lịch xanh, sạch, đẹp, bền vững về môi trường, nhân dân có cuộc sống hạnh phúc; giữ vững quốc phòng, an ninh, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Kế thừa và nâng cao ý thức về chủ quyền biển, đảo của ông cha trong lịch sử dựng nước và giữ nước, người dân huyện đảo Lý Sơn nói riêng và các vùng biển, đảo của Tổ quốc luôn nhận thức đúng vị trí, vai trò của biển, đảo đối với phát triển kinh tế, bảo vệ chủ quyền quốc gia. Từ đó nêu cao ý chí quyết tâm, cùng với các lực lượng xây dựng "thế trận lòng dân" vững chắc trong bờ, ngoài biển.

Người dân vùng biển, đảo của Tổ quốc với niềm tin mạnh mẽ vào những quyết sách sáng suốt đã được thông qua tại Ðại hội XIII của Ðảng, tiếp tục kế thừa và phát huy hiệu quả các chủ trương, chính sách về biển, đảo, nhất là Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 để từng bước đưa nước ta trở thành quốc gia mạnh về biển, giàu lên từ biển.

Là công dân huyện đảo, tôi mong mỏi mọi người cần tiếp tục nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm, nghĩa vụ của mình đối với chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ biển, đảo. Củng cố niềm tin và tạo sự đồng thuận, nhất trí cao trong hệ thống chính trị và nhân dân về các chủ trương, chính sách của Ðảng, Nhà nước liên quan đến phát triển kinh tế và bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Riêng ở huyện đảo Lý Sơn, bà con mong muốn Nhà nước cần quan tâm đầu tư nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển du lịch, dịch vụ theo chiều sâu; phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng bền vững, nâng cao giá trị gia tăng, sản xuất nông nghiệp sạch, sử dụng tốt các ưu thế từ việc được cấp chỉ dẫn địa lý để bảo vệ giá trị và thương hiệu của tỏi Lý Sơn, tạo thuận lợi cho ngư dân vay vốn đầu tư đóng mới tàu cá công suất lớn, mua sắm ngư lưới cụ hiện đại để đánh bắt xa bờ…

NGUYỄN LỢI

(Thôn Tây, xã An Hải, huyện đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi)