Văn học nghệ thuật Việt Nam - 45 năm thống nhất đất nước

Thứ Ba, 23-06-2020, 03:42

Sáng 22-6, tại TP Hồ Chí Minh, Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật (VHNT) Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học chủ đề "Văn học nghệ thuật Việt Nam - 45 năm thống nhất đất nước". Hơn 100 đại biểu văn nghệ sĩ là cán bộ lãnh đạo các hội VHNT chuyên ngành Trung ương; hội VHNT các tỉnh, thành phố... tham dự.

Hội thảo đánh giá lại thực trạng VHNT 45 năm qua, khẳng định những thành tựu đạt được trên các lĩnh vực: Đổi mới tư duy nghệ thuật; sáng tạo tác phẩm; hoạt động nghiên cứu, lý luận, phê bình; quảng bá, giao lưu và hội nhập VHNT trong nước, khu vực Đông - Nam Á, châu Á và trên thế giới; phát triển và củng cố tổ chức Hội VHNT các cấp, đoàn; công tác đào tạo, bồi dưỡng... Hội thảo cũng nhận diện những bất cập, yếu kém của đời sống VHNT nước nhà, kiến nghị giải pháp khắc phục nhằm xây dựng nền VHNT Việt Nam phát triển đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

PV