Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu dự Đại hội XII của Đảng vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thứ Tư, 20-01-2016, 03:35