Hỗ trợ ngân sách các địa phương trong phòng, chống dịch Covid-19

Thứ Tư, 01/04/2020, 16:33:36

NDĐT - Về cơ chế hỗ trợ từ ngân sách trung ương trong phòng chống dịch Covid-19, theo Quyết định số 437/QĐ-TTg được Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 30-3-2020, các tỉnh miền núi, Tây Nguyên được ngân sách trung ương hỗ trợ 70% mức ngân sách nhà nước thực chi theo quy định.

Hỗ trợ ngân sách các địa phương trong phòng, chống dịch Covid-19

(Ảnh minh họa: HÀ NAM)

Các tỉnh, thành phố có tỷ lệ điều tiết các khoản thu phân chia về ngân sách trung ương từ 50% trở lên chủ động sử dụng dự phòng ngân sách địa phương để thực hiện.

Các tỉnh, thành phố có tỷ lệ điều tiết các khoản thu phân chia về ngân sách trung ương dưới 50% được ngân sách trung ương hỗ trợ 30% phần hỗ trợ từ ngân sách nhà nước.

Các địa phương chưa tự cân đối được ngân sách còn lại được ngân sách trung ương hỗ trợ 50% phần hỗ trợ từ ngân sách nhà nước.

Các địa phương sử dụng tối đa 50% nguồn dự phòng ngân sách địa phương, tối đa 70% Quỹ dự trữ tài chính cấp tỉnh để thực hiện phòng, chống dịch Covid-19.

Trường hợp các địa phương chi cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 ở mức độ lớn, nếu phần ngân sách địa phương bảo đảm vượt quá nguồn lực của địa phương, gồm 50% nguồn dự phòng ngân sách địa phương (bao gồm cả ba cấp tỉnh, huyện, xã) và 70% Quỹ dự trữ tài chính địa phương, ngân sách trung ương sẽ bổ sung thêm phần chênh lệch vượt quá nguồn lực của địa phương để các tỉnh, thành phố có đủ nguồn để thực hiện.

Kinh phí thực hiện các chính sách đặc thù (phần ngân sách nhà nước bảo đảm) trong phòng, chống dịch Covid-19 quy định tại Điều 1 Nghị quyết số 37/NQ-CP ngày 29-3-2020 của Chính phủ.

Kinh phí sửa chữa cơ sở vật chất, mua trang thiết bị y tế phục vụ cách ly tập trung và đơn vị điều trị cách ly phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19 và hướng dẫn của Bộ Y tế.

Thủ tướng giao Bộ Tài chính căn cứ quy định tại Quyết định số 437/QĐ-TTg và số thực chi từ ngân sách nhà nước hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19 do UBND cấp tỉnh tổng hợp, báo cáo (có xác nhận của Kho bạc Nhà nước), xem xét, hỗ trợ từ ngân sách trung ương cho từng địa phương và định kỳ báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện.

Trường hợp dịch bệnh xảy ra ở phạm vi lớn, ngân sách địa phương không đủ nguồn lực để thực hiện phòng chống dịch, căn cứ đề nghị của UBND cấp tỉnh, Bộ Tài chính thực hiện bổ sung một phần kinh phí cho địa phương để thực hiện (tối đa 70%, mức ngân sách trung ương hỗ trợ).

Sau khi địa phương có báo cáo kết quả thực hiện chi ngân sách cho công tác phòng, chống dịch Covid-19, Bộ Tài chính sẽ bổ sung thêm (trường hợp thiếu kinh phí) hoặc thu hồi (trường hợp dư kinh phí) theo quy định.

Quyết định số 437/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành từ ngày 30-3-2020 và sẽ hết hiệu lực vào ngày 31-12-2020.

GIANG VI