Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động các doanh nghiệp nhà nước

Thứ Tư, 15/01/2020, 16:50:16

NDĐT - Sáng 15-1, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối doanh nghiệp T.Ư tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 và trao giải Búa liềm vàng năm 2019 của Đảng ủy Khối. Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Kinh tế T.Ư tới dự và chỉ đạo.

Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động các doanh nghiệp nhà nước

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Nguyn Thanh Bình, Phó Trưng Ban Thưng trc Ban T chc T.Ư; Nguyn Hoàng Anh, Ch tch y ban qun lý vn nhà nưc ti doanh nghip và đng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên d khuyết T.Ư Đng, Bí thư Đng y Khi doanh nghiệp T.Ư cùng đại diện lãnh đạo một số bộ, ban, ngành ở T.Ư.

Năm 2019, Đng y Khi doanh nghiệp T.Ư và các cp y Đng trong toàn Đng b Khi đã hoàn thành tt công tác xây dng Đng và thc hin nhim v chính tr. Hu hết các tp đoàn, tng công ty, ngân hàng thương mi trong Khi thc hin cơ bn đt các ch tiêu kế hoch đ ra; so vi năm 2018, tng doanh thu ca các tp đoàn, tng công ty trong Khi ưc đt 1,73 triu t đng, tăng 6,1%; đóng góp quan trng vào tăng trưng kinh tế chung ca cc. Các tập đoàn, đơn vị tiếp tc đi đu trong thc hin các hot đng an sinh xã hi; bo đm vic làm n đnh, duy trì và nâng cao thu nhp, đi sng vt cht, tinh thn cho ngưi lao đng.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Bình biểu dương những nỗ lực, cố gắng của các cấp ủy, Tập đoàn, đơn vị trong Khối. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí đề nghị Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc cần tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả và thực chất các Nghị quyết, Kết luận, Chỉ thị BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy Khối đối với các đảng ủy trực thuộc trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng, gắn kết quả triển khai với công tác đánh giá, bổ nhiệm cán bộ, công tác thi đua và khen thưởng. Đồng chí nhấn mạnh, các cấp ủy nghiêm túc quán triệt và thực hiện tốt nhiệm vụ các trọng tâm theo chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc của Chính phủ với các địa phương để tổng kết công tác năm 2019 và bàn về việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2020. Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, theo hướng thiết thực, hiệu quả, phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, kỷ cương của đảng trong suốt quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội, chuẩn bị các điều kiện, đặc biệt là công tác nhân sự cấp ủy ở cơ sở để tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối doanh nghiệp T.Ư lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Bên cạnh đó, các cấp ủy, đơn vị tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra giám sát trên cơ sở quán triệt sâu sắc Nghị quyết T.Ư 4 khóa XII về xây dựng và chỉnh đốn đảng. Đẩy mạnh thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí và thực hành tiết kiệm, tạo môi trường lành mạnh cho cán bộ, đảng viên, người lao động trong Khối yên tâm gắn bó và đóng góp xây dựng doanh nghiệp phát triển. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận, xây dựng và thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Quan tâm lãnh đạo kiện toàn tổ chức, đổi mới hoạt động và phát huy vai trò của các đoàn thể trong doanh nghiệp, nâng cao vai trò giám sát, phản biện của tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên và các đoàn thể. Phát động và tổ chức các phong trào thi đua yêu nước lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ Khối doanh nghiệp T.Ư lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, chào mừng các ngày kỷ niệm lớn của đất nước.

Nhân dịp này, Đảng ủy Khối doanh nghiệp T.Ư trao 21 tác phẩm tiêu biểu đoạt giải Búa liềm vàng năm 2019 do Đảng ủy Khối phát động.

VĂN TOÁN