Giao kế hoạch đầu tư vốn từ nguồn thu để lại cho tám đơn vị

Thứ Hai, 10/06/2019, 01:45:37

Thủ tướng Chính phủ vừa giao kế hoạch đầu tư và danh mục dự án đầu tư vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2019 cho các bộ: Tư pháp, Công thương, Tài chính, Giáo dục và Ðào tạo; Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Ðài Truyền hình Việt Nam; Ðại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh; Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Thủ tướng giao Bộ trưởng Kế hoạch và Ðầu tư (KHÐT) giao chi tiết danh mục dự án và mức kế hoạch đầu tư cho từng bộ, ngành nêu trên; chủ trì kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư và báo cáo Chính phủ. Các bộ, ngành được giao kế hoạch đầu tư thông báo cho các đơn vị danh mục và mức kế hoạch đầu tư, gửi Bộ KHÐT, Bộ Tài chính trước ngày 15-6-2019. Ðồng thời, chỉ thực hiện giải ngân kế hoạch đầu tư vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối NSNN khi có nguồn thu thực tế và không vượt quá tổng mức vốn được giao và số thu thực tế.