Ngành ngân hàng triển khai chương trình hành động

Thứ Năm, 11/04/2019, 10:52:33

NDĐT - Ngày 11-4, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tổ chức Hội nghị triển khai chương trình hành động của ngành Ngân hàng thực hiện Chiến lược phát triển ngành Ngân hàng Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến 2030. Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Kim Anh chủ trì Hội nghị.

Ngành ngân hàng triển khai chương trình hành động

Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Kim Anh phát biểu tại Hội nghị.

Ngày 8-8-2018, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định số 986/QĐ- TTg phê duyệt Chiến lược phát triển ngành ngân hàng Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Theo Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Kim Anh, đây là một sự kiện lớn thể hiện tầm nhìn dài hạn và bước đi vững chắc đối với sự phát triển của ngành ngân hàng. Chiến lược nêu rõ quan điểm của Chính phủ coi hệ thống tiền tệ, ngân hàng và hoạt động của các tổ chức tín dụng là huyết mạch của nền kinh tế, tiếp tục giữ vai trò trọng yếu trong tổng thể hệ thống tài chính Việt Nam... Chiến lược cũng đề ra những mục tiêu cụ thể với các giải pháp và lộ trình thực hiện cho từng giai đoạn.

“Đối với ngành ngân hàng, các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp được đề cập tại Chiến lược sẽ là kim chỉ nam cho mọi hoạt động, bao gồm cả hoạt động quản lý Nhà nước của NHNN và hoạt động kinh doanh của các tổ chức tín dụng; bảo đảm sự phát triển toàn diện và đồng bộ, kỳ vọng mở ra thời kỳ mới của ngành ngân hàng” - Phó Thống đốc nhấn mạnh.

Để triển khai Chiến lược, Thống đốc NHNN đã ký Quyết định số 34/QĐ-NHNN ngày 7-1 ban hành Chương trình hành động thực hiện Chiến lược. Chương trình hành động này là căn cứ cho các đơn vị, Vụ, Cục, TCTD xây dựng các chiến lược phát triển, kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các nhiệm vụ cụ thể của đơn vị mình; đồng thời, là căn cứ để tổ chức kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết và đánh giá, rút kinh nghiệm việc tổ chức thực hiện Chiến lược trong mỗi giai đoạn và điều chỉnh các nội dung của Chiến lược trong trường hợp cần thiết để phù hợp với những biến động của ngành ngân hàng và bối cảnh kinh tế xã hội, bảo đảm Chiến lược có tính khả thi cao.

Hội nghị cũng đã nghe một số tham luận tập trung vào các nội dung như thực trạng điều hành CSTT trong những năm qua và định hướng điều hành CSTT trong thời kỳ của Chiến lược phát triển ngành Ngân hàng Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến 2030; định hướng quản lý của NHNN đối với hoạt động thanh toán trong bối cảnh triển khai Chiến lược phát triển ngành Ngân hàng Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến 2030; tăng cường hiệu quả, hiệu lực hệ thống thanh tra, giám sát ngân hàng trong bối cảnh Chiến lược phát triển ngành Ngân hàng Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến 2030;...

Để triển khai thực hiện tốt và đạt được các mục tiêu đề ra tại Chiến lược, Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Kim Anh cũng đã yêu cầu các đơn vị trong NHNN và hệ thống các TCTD quán triệt đầy đủ, sâu sắc các mục tiêu, giải pháp của Chiến lược phát triển ngành Ngân hàng Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và Chương trình hành động của ngành ngân hàng thực hiện Chiến lược; Xây dựng kế hoạch triển khai chiến lược cụ thể tại đơn vị theo các mục tiêu, giải pháp đã đề ra và bảo đảm đúng lộ trình; Chủ động, sáng tạo triển khai hiệu quả, đầy đủ các nhiệm vụ được giao tại Chiến lược; Phối hợp chặt chẽ, có trách nhiệm với đơn vị đầu mối; đối với những nhiệm vụ cần có sự phối hợp của nhiều đơn vị; Thường xuyên tự đánh giá kết quả thực hiện, xác định khả năng đạt được nhiệm vụ được giao để có biện pháp điều chỉnh phù hợp, bảo đảm đạt được mục tiêu đề ra; Thực hiện tốt chế độ báo cáo theo yêu cầu của Chương trình hành động của ngành ngân hàng thực hiện Chiến lược để phục vụ tốt cho công tác giám sát thực hiện Chiến lược.

H.ANH