Tiêu chí xác định xã, thôn hoàn thành mục tiêu Chương trình 135

Chủ Nhật, 10/02/2019, 01:26:20

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành tiêu chí xác định xã, thôn hoàn thành mục tiêu Dự án 2 (Chương trình 135) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020.

Theo đó, xã hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 là xã đạt được một trong hai tiêu chí: Ðược cấp có thẩm quyền công nhận đạt chuẩn nông thôn mới hoặc được nâng lên phường, thị trấn; có tổng tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2016 - 2020 dưới 35%, trong đó tỷ lệ hộ nghèo dưới 20%; đường giao thông đạt tiêu chí 2; trường học đạt tiêu chí 5, Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới; đạt tiêu chí quốc gia về y tế,...

Thôn hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 là thôn đạt được một trong ba tiêu chí sau: Thôn của xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới hoặc thôn đạt chuẩn nông thôn mới; tổng tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo từ 55 đến dưới 65% theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016 - 2020 và đạt ít nhất hai trong ba điều kiện: Trục chính đường giao thông thôn hoặc liên thôn được cứng hóa theo tiêu chí nông thôn mới; từ 60% trở lên số phòng học cho lớp mẫu giáo, mầm non được xây dựng kiên cố; có nhà văn hóa - khu thể thao thôn theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch,...

PV