Đồng chí Nguyễn Nhân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh:

“Năm 2018, Bắc Ninh đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra”

Thứ Năm, 31-01-2019, 15:20

Trước thềm Xuân mới Kỷ Hợi, đồng chí Nguyễn Nhân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh đã dành cho Nhân Dân hằng tháng cuộc trò chuyện về những thành tựu nổi bật mà tỉnh Bắc Ninh đã đạt được trong năm 2018. Đồng chí Nguyễn Nhân Chiến chia sẻ:

Năm 2018, dưới sự chỉ đạo, giúp đỡ của Trung ương; sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ; sự chỉ đạo tập trung, quyết liệt của các cấp, các ngành; sự tham gia tích cực của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, Bắc Ninh đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức hầu hết các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, góp phần vào sự phát triển chung của cả nước.

Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội khẳng định sự phát triển vượt trội của tỉnh trong năm 2018 là: cả ba khu vực kinh tế đều có sự tăng trưởng, góp phần vào tốc độ tăng trưởng kinh tế chung là 10,6% so với năm 2017; tỷ trọng công nghiệp - xây dựng - dịch vụ đã chiếm 97,4%; nông, lâm nghiệp, thủy sản còn 2,6%; giá trị sản xuất công nghiệp đạt 1.136 tỷ đồng, tăng 11,9% so cùng kỳ; năng suất lúa đạt cao nhất trong nhiều năm gần đây (61,8 tạ/ha); đến nay đã có 91,75% số xã và 50% số huyện đạt chuẩn nông thôn mới; tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 66,12 tỷ USD, trong đó xuất siêu 3,58 tỷ USD; thu ngân sách tăng cao, đạt 27.591 tỷ đồng, vượt 15,6% dự toán, trong đó thu nội địa đạt 21.641 tỷ đồng, vượt 20,5% dự toán. Thu hút đầu tư nước ngoài lũy kế đến nay đạt hơn 17 tỷ USD.

Tỉnh tập trung chỉ đạo công tác quy hoạch và hoàn thành Đề án xây dựng tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2020 trình Trung ương cho chủ trương; đẩy nhanh xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. Quản lý nhà nước trên các mặt: quy hoạch, kiến trúc, xây dựng, đô thị, đất đai, tài chính, tài nguyên - môi trường, an toàn thực phẩm... được tăng cường; tích cực sắp xếp giảm đầu mối, tinh giản biên chế, đẩy mạnh cải cách hành chính... Các hoạt động văn hóa - xã hội được quan tâm đầu tư; với nhiều chỉ tiêu xếp trong tốp cao nhất cả nước, như: xếp thứ nhất cả nước về tỷ lệ kiên cố hóa trường học (98,5%), tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia (94,6%), phổ cập giáo dục cho trẻ em mầm non năm tuổi, tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn, tỷ lệ trạm y tế đạt chuẩn quốc gia; an sinh xã hội được đặc biệt chú trọng. Công tác thanh tra, giải quyết đơn thư, nội chính, tư pháp đạt nhiều kết quả. Quốc phòng, an ninh được củng cố, giữ vững. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến.

Thời gian qua, tỉnh Bắc Ninh đã tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị rà soát, sắp xếp, kiện toàn, giảm đầu mối gắn với tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Xin đồng chí cho biết rõ hơn những kết quả đã đạt được?

Việc sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan trong hệ thống chính trị và tinh giản biên chế được tập trung chỉ đạo chặt chẽ, đúng quy định, bảo đảm tinh gọn và hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết 39-NQ/TW, ngày 17-4-2015 của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Tỉnh đã đạt được một số kết quả cụ thể. Đối với khối Đảng, đoàn thể: Đang triển khai Đề án sáp nhập Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh với Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh thành Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh trực thuộc Tỉnh ủy. Thực hiện kiêm nhiệm chức danh Trưởng ban Tuyên giáo kiêm Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị, Trưởng ban Dân vận cấp huyện kiêm Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện.

Giảm 12 phòng, ban và tương đương (giảm 12 cấp trưởng và 24 cấp phó) trực thuộc các ban, ngành thuộc khối; 17 đầu mối (giảm 17 cấp trưởng và 30 cấp phó) trực thuộc các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

Đối với khối chính quyền, tỉnh đã giải thể Sở Ngoại vụ; chuyển Trung tâm văn hóa Kinh Bắc trực thuộc UBND tỉnh về trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh. Giảm 50 đơn vị trực thuộc cấp sở, ban, ngành và tương đương (giải thể bốn đơn vị; sáp nhập giảm đi 46 đơn vị).

Việc sáp nhập các sở thuộc UBND tỉnh và các phòng thuộc UBND cấp huyện đang tạm dừng theo chỉ đạo của Trung ương. Số lượng cấp phó của đơn vị, đầu mối sau khi sáp nhập sẽ thực hiện giảm dần theo lộ trình.

Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!


Phước Nguyên (thực hiện)