Phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học

Thứ Tư, 05/02/2020, 03:29:02

TTXVN - Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Ðình Dũng vừa ký Quyết định số 174/QÐ-TTg phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học (ÐDSH) thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Ðối tượng nghiên cứu của quy hoạch bao gồm: Khu bảo tồn thiên nhiên; hành lang ÐDSH; cơ sở bảo tồn ÐDSH; khu vực ÐDSH cao; cảnh quan sinh thái quan trọng; vùng đất ngập nước quan trọng. Quy hoạch bảo tồn ÐDSH phải phù hợp quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc gia, quy hoạch không gian biển quốc gia, Chiến lược phát triển bền vững Việt Nam, chủ trương, đường lối, chính sách, định hướng phát triển kinh tế - xã hội, định hướng, chiến lược phát triển ngành tài nguyên môi trường... Ðồng thời, bảo đảm tính liên kết tổng thể trên phạm vi từng vùng và toàn quốc, tính đồng bộ về phạm vi, thời kỳ quy hoạch, thứ tự ưu tiên và khả năng đáp ứng nguồn lực theo các giai đoạn; dựa trên kết quả các nghiên cứu, đánh giá về khoa học và thực tiễn... Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm phê duyệt chi tiết nội dung, dự toán của dự án và lựa chọn đơn vị lập quy hoạch theo đúng quy định; chủ trì, phối hợp các bộ, ngành, cơ quan, tổ chức liên quan triển khai thực hiện lập quy hoạch theo nhiệm vụ lập Quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, bảo đảm chất lượng, tiến độ, hiệu quả.