Đẩy mạnh xây dựng Chính phủ điện tử và cải cách thủ tục hành chính

Chủ Nhật, 19/05/2019, 16:10:03

NDĐT - Ngày 18-5, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng và Bộ trưởng Công thương Trần Tuấn Anh đã ký Quy chế phối hợp trong công tác tham mưu giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xây dựng Chính phủ điện tử và cải cách thủ tục hành chính.

Đẩy mạnh xây dựng Chính phủ điện tử và cải cách thủ tục hành chính

Lễ ký Quy chế phối hợp trong công tác tham mưu giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xây dựng Chính phủ điện tử và cải cách thủ tục hành chính ngày 18-5

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nhấn mạnh, việc gắn kết giữa các cơ quan trong thực hiện nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao là yếu tố quan trọng thúc đẩy sự thành công của Chính phủ. Điều này đặc biệt có ý nghĩa trong giai đoạn hiện nay, khi chúng ta đang triển khai rất nhiều nhiệm vụ quan trọng, tác động to lớn đến sự phát triển của quốc gia, trong đó, xây dựng Chính phủ điện tử và cải cách thủ tục hành chính là những nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ này và được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đặc biệt quan tâm, thường xuyên chỉ đạo sát sao.

Theo Bộ trưởng Mai Tiến Dũng, Văn phòng Chính phủ và Bộ Công thương cần tăng cường phối hợp thực hiện: (1) chủ động trao đổi thông tin, tăng cường tham vấn ý kiến của nhau trong quá trình đề xuất, xây dựng các đề án, dự án, văn bản quy phạm pháp luật; (2) thường xuyên phối hợp, rà soát các nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, không để chậm thực hiện các nhiệm vụ; (3) trao đổi, hỗ trợ, nâng cao hiệu quả chất lượng, triển khai các nhiệm vụ liên quan đến công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, kiểm tra chuyên ngành, đơn giản hóa chế độ báo cáo và tổ chức triển khai hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ Công thương; (4) phối hợp chặt chẽ trong việc triển khai xây dựng Chính phủ điện tử, trong đó, sẽ thực hiện gửi, nhận văn bản hoàn toàn điện tử (trừ văn bản mật giữa hai cơ quan), bảo đảm việc kết nối chia sẻ dữ liệu giữa Cổng dịch vụ công hệ thống thông tin một cửa điện tử Bộ Công thương với Cổng dịch vụ công quốc gia, giữa hệ thống thông tin báo cáo của Bộ Công thương với hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ; triển khai thí điểm hệ thống tham vấn chính sách và hệ thống eCabinet, cũng như việc kết nối chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu chuyên ngành Công thương với Chính phủ để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; (5) hàng năm, ban hành thực hiện kế hoạch phối hợp giữa hai cơ quan và tổ chức đánh giá kết quả triển khai để cùng nhìn lại những mặt được, mặt chưa được và đưa ra những giải pháp trong thời gian tới.

Thống nhất với những quan điểm của Bộ trưởng Mai Tiến Dũng trong việc chỉ đạo các đơn vị thuộc hai cơ quan trong công tác phối hợp, Bộ trưởng Công thương Trần Tuấn Anh nhấn mạnh, nội dung Quy chế ký kết ngày hôm nay chỉ là sự phối hợp bước đầu của hai cơ quan trong công tác tham mưu xây dựng Chính phủ điện tử và cải cách thủ tục hành chính. Chúng ta sẽ bắt tay thực hiện ngay các nhiệm vụ, tăng cường tần suất phối hợp, giao quyền, phân cấp, cụ thể trong từng lĩnh vực để các đơn vị trực thuộc hai cơ quan phối hợp, triển khai một cách hiệu quả. Theo Bộ trưởng Công thương, định kỳ 6 tháng, hai cơ quan nên tổ chức giao ban nhằm sơ kết những nhiệm vụ đã triển khai.

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cam kết, Bộ Công thương sẽ triển khai, thực hiện theo Quy chế với tinh thần trách nhiệm cao nhất, hướng tới sự hợp tác toàn diện, thực chất, đạt hiệu quả cao. Bộ trưởng hy vọng, việc ký kết Quy chế phối hợp giữa Văn phòng Chính phủ và Bộ Công thương sẽ trở thành bài học kinh nghiệm để từ đó nhân rộng tới các Bộ, ngành, tạo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan tham mưu, giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, xây dựng Chính phủ điện tử và cải cách thủ tục hành chính.

Quy chế phối hợp trong công tác tham mưu giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xây dựng Chính phủ điện tử và cải cách thủ tục hành chính quy định mục đích, hình thức, nội dung phối hợp trong công tác tham mưu giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, xây dựng Chính phủ điện tử và cải cách thủ tục hành chính giữa Văn phòng Chính phủ và Bộ Công thương (áp dụng đối với hai cơ quan và các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc hai cơ quan). Hai cơ quan sẽ phối hợp trong công tác: tham mưu giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; xây dựng Chính phủ điện tử; cải cách thủ tục hành chính...

Quy chế cũng nêu rõ: Văn phòng Chính phủ và Bộ Công thương trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm tổ chức thực hiện Quy chế này, tạo điều kiện cho hai bên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Hàng năm, ban hành, thực hiện, đánh giá kết quả triển khai Kế hoạch phối hợp giữa hai cơ quan trong công tác tham mưu giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, xây dựng Chính phủ điện tử và cải cách thủ tục hành chính. Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Chính phủ và Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Bộ Công thương làm đấu mối giúp việc lãnh đạo hai cơ quan theo dõi, đôn đốc thực hiện Quy chế này.

Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Trong quá trình thực hiện Quy chế này, nếu phát sinh vướng mắc cần sửa đổi, bổ sung, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Chính phủ và Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Bộ Công thương phối hợp với các đơn vị liên quan đề xuất, báo cáo lãnh đạo hai cơ quan xem xét, quyết định.

GIANG KHÔI