Thái Nguyên tạm dừng tiếp nhận gang xỉ từ Formosa Hà Tĩnh

Thứ Bảy, 11/05/2019, 10:08:48

NDĐT - Với kết quả phân tích mẫu gang xỉ và mẫu bùn thải sau tuyển gang xỉ tại hai doanh nghiệp trên địa bàn TP Sông Công, tỉnh Thái Nguyên cho thấy giá trị pH đều vượt ngưỡng nguy hại, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên đã yêu cầu các doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn tạm dừng việc thu mua, tái chế, tái sử dụng gang xỉ có nguồn gốc từ Công ty TNHH Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh.

Thái Nguyên tạm dừng tiếp nhận gang xỉ từ Formosa Hà Tĩnh

Công ty CP Công nghiệp Bắc Thái tái chế gang xỉ có nguồn gốc từ Formosa Hà Tĩnh.

Trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên có bốn doanh nghiệp, gồm: Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Trường Huy, Công ty TNHH Minh Bạch, Công ty CP Cơ khí Gang Thép, Công ty CP Công nghiệp Bắc Thái và hai cá nhân là ông Nguyên Văn Kiên, Nguyễn Văn Sơn có hợp đồng mua gang xỉ từ Công ty TNHH Đầu tư phát triển MHD Việt Nam (Công ty MHD) để làm nguyên liệu tái chế.

Công ty MHD thu gom gang xỉ từ Công ty TNHH Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh (Formosa Hà Tĩnh) rồi vận chuyển ra Thái Nguyên, có hợp đồng bán cho bốn doanh nghiệp và hai cá nhân nêu trên để làm nguyên liệu tái chế. Trên thực tế, Công ty TNHH Minh Bạch và Công ty CP Cơ khí Gang Thép mới chỉ có hợp đồng, chưa mua gang xỉ từ Công ty MHD.

Ngày 25-4-2019, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên có Văn bản số 1070/STNMT-BVMT về việc tạm dừng tiếp nhận, thu mua phế liệu gang xỉ có nguồn gốc từ Formosa Hà Tĩnh gửi các doanh nghiệp, cá nhân có hợp đồng mua gang xỉ với Công ty MHD. Công văn của Sở Tài nguyên và Môi trường nêu rõ: Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Nguyên lấy mẫu gang xỉ tại Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Trường Huy và lấy mẫu bùn thải sau tuyển gang tại Công ty CP Công nghiệp Bắc Thái để phân tích danh tính chất thải nguy hại theo QCVN07:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất thải nguy hại.

Kết quả phân tích mẫu gang xỉ, mẫu bùn thải sau tuyển tại hai doanh nghiệp nêu trên cho thấy giá trị pH đều vượt ngưỡng nguy hại theo QCVN07:2009/BTNMT. “Để bảo đảm thực hiện đúng quy định pháp luật về bảo vệ môi trường và quản lý chất thải nguy hại, Sở Tài nguyên và Môi trường yêu cầu các đơn vị tạm dừng việc thu mua, tái chế, tái sử dụng gang xỉ có nguồn gốc từ Formosa Hà Tĩnh làm nguyên liệu trong quá trình sản xuất”, Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Nguyên yêu cầu.

Cùng ngày 25-4-2019, Tổng cục Môi trường thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Văn bản số 1653/TCMT-QLCT về việc thu gom, vận chuyển phế liệu gang xỉ phát sinh trong nước, yêu cầu Công ty MHD dừng chuyển giao phế liệu gang xỉ thu gom từ Formosa Hà Tĩnh cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; chỉ được chuyển giao phế liệu gang xỉ sau khi Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên có văn bản chấp thuận cho các doanh nghiệp được tiếp nhận, tái sử dụng phế liệu gang xỉ làm nguyên liệu sản xuất.

THẾ BÌNH