Năm 2019, Hà Nội phấn đấu tăng trưởng kinh tế từ 7,4 đến 7,6%

Thứ Hai, 31/12/2018, 23:57:32
 Font Size:     |        Print

Năm 2019, thành phố Hà Nội tiếp tục lựa chọn chủ đề công tác là "Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị" và đề ra 22 chỉ tiêu kinh tế - xã hội với quyết tâm thực hiện hiệu quả, quyết liệt ngay từ những ngày đầu, tháng đầu. Trang Hà Nội xin giới thiệu một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội của thành phố Hà Nội năm 2019:

1. Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt từ 7,4 đến 7,6%.

2. GRDP bình quân đầu người đạt từ 118 triệu đến 120 triệu đồng.

3. Tốc độ tăng vốn đầu tư phát triển đạt từ 10,5 đến 11%.

4. Tốc độ tăng tổng kim ngạch xuất khẩu từ 7,5 đến 8,0%.

5. Giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng so với năm trước 0,1%.

6. Duy trì 100% xã, phường, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế.

7. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 88,2%.

8. Tỷ lệ lao động tham gia bảo hiểm bắt buộc và bảo hiểm thất nghiệp đạt 90%.

9. Giảm 0,3% số hộ nghèo so với năm 2018.

10. Tỷ lệ lao động (đang làm việc) qua đào tạo đạt 67,5%.

11. Tỷ lệ hộ gia đình được công nhận danh hiệu "Gia đình văn hóa" đạt 87,5%.

12. Số trường công lập đạt chuẩn quốc gia tăng thêm 100 trường.

13. Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch: khu vực đô thị đạt 100%; khu vực nông thôn (tiêu chuẩn nước sạch đô thị) đạt 69%.

14. Số xã được công nhận đạt tiêu chí nông thôn mới tăng thêm:
30 xã.

15. Tỷ lệ rác thải sinh hoạt được thu gom và vận chuyển trong ngày: khu vực đô thị hơn 98%; khu vực nông thôn 90%...

PV

Chia sẻ