Hỗ trợ làng nghề phát triển

Thứ Hai, 02/05/2016, 14:14:58
 Font Size:     |        Print

Hà Nội hiện có hơn 1.350 làng nghề, chiếm 45% tổng số làng nghề của cả nước, với khoảng 176 nghìn hộ dân tham gia làm nghề, giải quyết việc làm, tạo thu nhập cho 740 nghìn lao động tại cơ sở. Tuy nhiên, hoạt động của làng nghề Hà Nội nhìn chung vẫn thiếu tính ổn định, vững chắc; sự hợp tác, liên kết, khả năng cạnh tranh trên thương trường còn hạn chế.

Để hỗ trợ, tạo điều kiện cho làng nghề phát triển, nhất là khi quá trình hội nhập kinh tế quốc tế diễn ra mạnh mẽ, thời gian qua, thành phố đã có nhiều chính sách, quy hoạch, kế hoạch xử lý ô nhiễm, xây dựng cụm công nghiệp làng nghề, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng, nâng cao trình độ quản trị, tổ chức triển lãm, hội chợ, ưu đãi thuế, tín dụng, tư vấn công nghệ, thiết bị… Mới đây, thành phố đã triển khai Kế hoạch hỗ trợ xây dựng thương hiệu, giúp các làng nghề xây dựng và phát triển thương hiệu, nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường trong và ngoài nước, phù hợp các điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế. Tạo điều kiện để các làng nghề bảo tồn, phát triển thương hiệu, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập, chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở nông thôn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.

Kinh phí hỗ trợ xây dựng thương hiệu làng nghề tuy không lớn, nhưng có ý nghĩa quan trọng, cùng các chính sách khác thúc đẩy các làng nghề nâng cao nhận thức, trình độ; đổi mới, tạo chuyển biến về chất, phát triển bền vững, đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế và xây dựng nông thôn mới. Vì vậy, việc hỗ trợ hiệu quả trong xây dựng thương hiệu làng nghề cần được chú trọng, đặt lên hàng đầu trong triển khai thực hiện, tránh lãng phí, phân bổ tùy tiện, phân tán, không phù hợp, thiếu thiết thực. Trên cơ sở quy định các tiêu chuẩn, điều kiện, ưu tiên, cần lựa chọn những làng nghề có đặc trưng, có khả năng phát triển, tác động kích thích lớn trong chuỗi sản xuất, cung ứng, phân phối, để tham gia hỗ trợ xây dựng thương hiệu. Căn cứ khả năng kinh phí để cân đối xác định số lượng làng nghề để tập trung đầu tư hỗ trợ đạt hiệu quả cụ thể, rõ rệt. Quan tâm khảo sát, thẩm định chính xác nhu cầu nội dung cần hỗ trợ xây dựng thương hiệu của từng làng nghề. Tổ chức những phương thức hỗ trợ tại chỗ, phù hợp trình độ đối tượng về đào tạo, tập huấn kiến thức, đặt tên, thiết kế biểu tượng (lô-gô), dấu hiệu nhận diện, tư vấn chiến lược xây dựng và phát triển thương hiệu làng nghề, bảo đảm tiết kiệm chi phí cao nhất. Có thể kết hợp triển khai lồng ghép kế hoạch hỗ trợ xây dựng thương hiệu với các chương trình khác cùng hỗ trợ làng nghề để giảm chi phí, tránh chồng chéo, nhất là đối với những hoạt động đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, chuyển giao công nghệ, tổ chức hội chợ, triển lãm, ứng dụng công nghệ thông tin…

AN VŨ

Chia sẻ