Thành lập Hội đồng Giáo sư nhà nước nhiệm kỳ 2018 - 2023

Chủ Nhật, 30/12/2018, 02:36:44

Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1814/QÐ-TTg thành lập Hội đồng Giáo sư nhà nước nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Hội đồng có cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn, nguyên tắc làm việc theo quy định tại Quyết định số 37/2018/QÐ-TTg ngày 31-8-2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư.

Tiến sĩ Phùng Xuân Nhạ, Bộ trưởng Giáo dục và Ðào tạo giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng. Thủ tướng giao Bộ trưởng Giáo dục và Ðào tạo - Chủ tịch Hội đồng quyết định bổ nhiệm các ủy viên Hội đồng và xem xét điều chỉnh, bổ sung thường xuyên hằng năm theo quy định.