Tiêu chuẩn xét công nhận đạt và bổ nhiệm chức danh GS, PGS

Chủ Nhật, 16/09/2018, 01:31:42

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg, quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh GS, PGS; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh GS, PGS.

Theo quyết định, ngoài tiêu chuẩn chung, đối với chức danh GS, ứng viên phải có thời gian được bổ nhiệm chức danh PGS từ ba năm trở lên; là tác giả chính công bố được ít nhất ba bài báo khoa học (từ năm 2020 là năm bài báo khoa học) hoặc bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích, tác phẩm nghệ thuật…; chủ trì hai nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ hoặc một nhiệm vụ cấp quốc gia; hướng dẫn ít nhất hai nghiên cứu sinh được cấp bằng tiến sĩ… Đối với chức danh PGS, ngoài tiêu chuẩn chung, ứng viên phải có bằng tiến sĩ ba năm trở lên; là tác giả chính công bố được ít nhất hai bài báo khoa học (từ năm 2020 là ba bài báo khoa học) hoặc bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích, tác phẩm nghệ thuật…; chủ trì hai nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở hoặc một nhiệm vụ cấp bộ; hướng dẫn hai học viên được cấp bằng thạc sĩ hoặc một nghiên cứu sinh được cấp bằng tiến sĩ… Để được công nhận, ứng viên trải qua xét tại hội đồng chức danh GS cơ sở và hội đồng chức danh GS ngành, liên ngành có kết quả bỏ phiếu ít nhất hai phần ba số thành viên đồng ý; xét tại hội đồng GS Nhà nước có kết quả hơn một phần hai thành viên đồng ý… Quyết định có hiệu lực từ ngày 15-10.

PV