Triển khai xét tặng các giải thưởng văn học, nghệ thuật

Chủ Nhật, 16-02-2020, 04:16

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) vừa có văn bản gửi các sở VHTTDL, sở văn hóa và thể thao, các hội văn học, nghệ thuật chuyên ngành T.Ư về triển khai công tác xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật năm 2021.

Văn bản quy định số lượng thành viên hội đồng, trong đó ưu tiên mời các cá nhân tại địa phương có chuyên môn cao, các tác giả đã được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật thuộc chuyên ngành hoặc các nhà nghiên cứu, các chuyên gia tham gia hội đồng. Ðể minh bạch, Bộ VHTTDL đề nghị hội đồng cấp cơ sở đăng công khai các hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật trên phương tiện thông tin thuộc thẩm quyền quản lý, trước khi họp hội đồng cấp cơ sở. Sau khi họp hội đồng cấp cơ sở, hội đồng thông báo công khai kết quả xét tặng trong năm ngày làm việc. Thời gian hội đồng cấp cơ sở gửi hồ sơ lên hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước chậm nhất là ngày 16-10.

PV