Hướng dẫn xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật

Thứ Năm, 06-02-2020, 03:15

Ngày 5-2, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có văn bản hướng dẫn xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật năm 2021.

Theo đó, Bộ yêu cầu các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương - cơ quan thường trực của Hội đồng cấp cơ sở xét tặng giải và các Hội Văn học - Nghệ thuật chuyên ngành trung ương chú ý thực hiện một số nội dung khi tổ chức triển khai công tác xét tặng tại Hội đồng cấp cơ sở để đạt kết quả tốt. Trong đó, quy định số lượng thành viên Hội đồng phải bảo đảm theo quy định; ưu tiên mời các cá nhân tại địa phương có chuyên môn cao, các tác giả đã được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật thuộc chuyên ngành hoặc các nhà nghiên cứu, chuyên gia chuyên ngành tham gia ủy viên Hội đồng. Hội đồng cấp cơ sở phải đăng công khai các hồ sơ đề nghị xét tặng trước khi họp trên phương tiện thông tin thuộc thẩm quyền quản lý. Sau khi họp Hội đồng cấp cơ sở, phải thông báo công khai kết quả xét tặng. Thời gian Hội đồng cấp cơ sở gửi hồ sơ lên Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước chậm nhất là ngày 16-10-2020.

PV