Hỗ trợ phục dựng lễ hội truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số

Chủ Nhật, 16-02-2020, 04:25

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có văn bản hướng dẫn thực hiện hỗ trợ phục dựng lễ hội của các dân tộc thiểu số (DTTS) thuộc Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa năm 2020.

Cụ thể, trong năm 2020, Bộ hỗ trợ phục dựng, bảo tồn các lễ hội truyền thống của dân tộc Lào, tỉnh Ðiện Biên; dân tộc La Chí, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang; dân tộc Nùng, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang; dân tộc Thái, tỉnh Yên Bái; dân tộc Si La, tỉnh Lai Châu; dân tộc Gia Rai, tỉnh Kon Tum và lễ hội truyền thống tỉnh Bình Phước. Việc tổ chức phục dựng lễ hội truyền thống giàu bản sắc, được lưu giữ trong đời sống các DTTS nhằm phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp, lồng ghép đưa các yếu tố văn hóa mới tiến bộ, góp phần thúc đẩy phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở vùng đồng bào DTTS, loại bỏ yếu tố lạc hậu, hủ tục không phù hợp trong đời sống cộng đồng… Ðể thống nhất về quy trình, thủ tục và tiến độ bảo đảm đúng mục tiêu đề ra, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Văn hóa và Thể thao tỉnh, thành phố khảo sát, lựa chọn, lập hồ sơ khoa học về lễ hội được bảo tồn phục dựng để tổng hợp trước ngày 20-2.

PV