Phấn đấu về đích nông thôn mới

Thứ Bảy, 23-05-2020, 17:10
Nhiều năm qua, nông dân ở xã Hợp Đức (Tân Yên) đã xây dựng được thương hiệu nhãn đặc sản. Ảnh Trịnh Lan

Những ngày này, huyện Tân Yên, một vùng đất có truyền thống văn hóa của Bắc Giang đang nỗ lực phấn đấu về đích nông thôn mới (NTM) vào tháng 6 tới.

Huyện Tân Yên hoàn thành phê duyệt đồ án quy hoạch xã NTM cho 100% số xã vào năm 2012. Sau khi quy hoạch của các xã được phê duyệt đã niêm yết, công khai và tổ chức thực hiện đúng theo quy hoạch. Để thực hiện thắng lợi Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Tân Yên đã xác định xây dựng NTM là nhiệm vụ chính trị trọng tâm xuyên suốt; đồng thời tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ và giải pháp thực hiện.

Trong quá trình thực hiện, công tác quản lý quy hoạch cấp xã được chú trọng với 100% số xã đã ban hành quy định quản lý quy hoạch. Hằng năm, UBND các xã thực hiện rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch theo các văn bản chỉ đạo của cấp trên và phù hợp với điều kiện thực tiễn tại cơ sở, do vậy quy hoạch ở các xã luôn được sự đồng thuận cao của cộng đồng dân cư nông thôn, phù hợp quy hoạch phát triển, đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng NTM. UBND huyện đang tiếp tục chỉ đạo các xã tiến hành rà soát, điều chỉnh quy hoạch để đồng bộ với quy hoạch xây dựng vùng huyện. Ông Nguyễn Tiến Khương, Chủ tịch UBND xã Liên Chung chia sẻ: “Từ chính quyền đến người dân trong xã Liên Chung đều quyết tâm khắc phục khó khăn, vì mục tiêu chung, góp sức để hoàn thành các tiêu chí, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống tinh thần ở địa phương và đóng góp vào sự phát triển chung của huyện”.

Tính đến nay, toàn huyện có 20/20 xã đạt chuẩn, tiến độ xây dựng chín tiêu chí của huyện cơ bản hoàn thành. Điều đáng nói, nguồn vốn của nhân dân đóng góp, nguồn vốn hỗ trợ, tài trợ của các tổ chức, cá nhân và nguồn vốn khác được thực hiện đúng quy định, bảo đảm nguyên tắc công khai, dân chủ, người dân tự bàn bạc, quyết định, thực hiện đúng quy chế dân chủ, không áp đặt.

Nhân dân trực tiếp quản lý, quyết định đầu tư theo đúng các hạng mục trong Đề án đã được phê duyệt. Sử dụng có hiệu quả nguồn vốn do nhân dân đóng góp thông qua ban quản lý thôn, ban giám sát đầu tư cộng đồng. Qua đó bảo đảm sự đồng thuận trong nhân dân, đáp ứng được yêu cầu về tiến độ, chất lượng xây dựng các công trình phúc lợi phục vụ nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân trên địa bàn huyện.

Một kinh nghiệm quý nữa, đó là thực hiện, lồng ghép có hiệu quả chính sách, cơ chế hỗ trợ của tỉnh, huyện trong xây dựng NTM: hỗ trợ xi-măng cứng hóa đường giao thông nông thôn, dồn điền đổi thửa, xây dựng cánh đồng mẫu, sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung, xây dựng các chuỗi liên kết trong sản xuất, xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, hỗ trợ doanh nghiệp khuyến khích đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp… Đó là một trong những vấn đề quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế.

Chủ tịch UBND huyện Tân Yên Dương Ngô Mạnh cho biết, với sự nỗ lực của các cấp chính quyền, người dân Tân Yên, huyện Tân Yên đã đạt được các tiêu chí NTM, đủ điều kiện để trình Đoàn thẩm định của Trung ương. Tuy nhiên, do thời gian gấp, khối lượng công việc còn nhiều, huyện Tân Yên đang tiếp thu ý kiến đóng góp, tập trung hoàn thiện hồ sơ, rà soát lại các tiêu chí, bảo đảm con số chính xác đồng nhất, đặc biệt tập trung cho công tác chỉnh trang đô thị đáp ứng yêu cầu đặt ra.

Cùng với đó, trên cơ sở Bộ tiêu chí huyện NTM và huyện NTM nâng cao giai đoạn 2021 - 2025 của Trung ương, huyện Tân Yên sẽ tiếp tục xây dựng lộ trình, các bước cụ thể, tiếp tục chỉ đạo xây dựng huyện NTM nâng cao; phấn đấu hoàn thành xây dựng huyện NTM nâng cao trong giai đoạn 2021 - 2025.

Theo báo cáo của UBND huyện Tân Yên, đến tháng 2-2020 tổng nguồn lực huy động thực hiện chương trình NTM toàn huyện là gần 3.700 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương gần 296 tỷ đồng; ngân sách tỉnh 180 tỷ đồng; ngân sách huyện hơn 389 tỷ đồng; ngân sách xã gần 1.128 tỷ đồng. Có hơn 1.664 tỷ đồng là vốn đóng góp của cộng đồng dân cư, doanh nghiệp…


Hải Miên