Ðột phá trong xây dựng nông thôn mới ở Bắc Giang

Thứ Bảy, 14-09-2019, 00:26
Mô hình nuôi chim bồ câu, phát triển kinh tế ở xã Hồng Giang (Lục Ngạn, Bắc Giang).

Sau 10 năm thực hiện, Bắc Giang hiện đã có 100/203 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), chiếm 49,3%. Ðể đạt được những kết quả tích cực đó là sự nỗ lực, cố gắng không ngừng của cấp ủy, chính quyền các cấp, nhất là phát huy sức sáng tạo, tinh thần vì cộng đồng của nhân dân. Song để công tác này được bền vững và thành công hơn nữa, vẫn còn không ít bài học phải rút kinh nghiệm và một số khó khăn cần tháo gỡ.

Hòa nhịp với sự phát triển kinh tế - xã hội đất nước, Chương trình xây dựng NTM ở Bắc Giang đã trải qua 10 năm phát triển. Tuy còn không ít trở ngại, song chính quyền và nhân dân trong tỉnh đang nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, hoàn thành những mục tiêu lớn đề ra.

Tỉnh Bắc Giang đã ban hành nhiều chính sách để phát triển nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng NTM như: xây dựng phòng học trường mầm non, cứng hóa đường trục chính nội đồng, dồn điền đổi thửa, xây dựng cánh đồng mẫu, mô hình ứng dụng công nghệ cao, đặc biệt năm 2017, HÐND tỉnh ban hành Nghị quyết 07/NQ-HÐND về cơ chế hỗ trợ xi-măng làm đường trục thôn, liên thôn, đường nội đồng đã tạo được phong trào trong huy động nguồn lực "cứng hóa" đường giao thông. Từ năm 2017, dự kiến đến hết năm 2019 toàn tỉnh thực hiện hơn 4.000 km giao thông nông thôn.

Ðến hết tháng 8-2019, toàn tỉnh có 100/203 xã đạt chuẩn, chiếm 49,3% (tăng 32,6% so năm 2015, cao hơn bình quân khu vực miền núi phía bắc 22,85%, cao hơn mục tiêu Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ tỉnh lần thứ XVIII từ 9,3% - 14,3%, vượt 9,9% mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 được Thủ tướng Chính phủ giao theo Quyết định số 1865/QÐ-TTg ngày 23-11-2017 trước hai năm); có ba đơn vị (huyện Việt Yên, TP Bắc Giang và huyện Lạng Giang đã có 100% số xã đạt chuẩn); 10/10 huyện, thành phố đã có xã đạt chuẩn NTM. Dự kiến hết năm 2019, toàn tỉnh có 114/203 xã đạt chuẩn, chiếm 56,6%.

Các cơ quan chức năng của tỉnh xác định: "Xây dựng NTM là quá trình liên tục, lâu dài, có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc", tỉnh chỉ đạo các xã đã đạt chuẩn tiếp tục xây dựng kế hoạch duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí, đồng thời tỉnh ban hành Bộ tiêu chí thôn NTM kiểu mẫu và bắt đầu triển khai từ tháng 5-2018, lựa chọn chín thôn thực hiện điểm tại chín xã đã đạt chuẩn NTM của chín huyện, thành phố. Việc triển khai thực hiện thôn kiểu mẫu đã được các thôn hưởng ứng tích cực, đến nay cơ bản chín thôn đã đạt 7/7 tiêu chí, dần tạo ra mô hình mẫu, điểm tại các xã đã đạt chuẩn, làm thay đổi cảnh quan môi trường, tạo ra diện mạo mới tại các thôn nhất là đường giao thông, khu vực trung tâm thôn và đã phát huy, khơi dậy sự sáng tạo, nhiệt tình của đội ngũ cán bộ ở cơ sở, một số thôn làm tốt đã trở thành địa điểm tham quan, trao đổi kinh nghiệm.

Ngày 29-6-2018, UBND tỉnh phê duyệt Ðề án Chương trình mỗi xã một sản phẩm của tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030 (Quyết định số 975/QÐ-UBND) nhằm tiêu chuẩn hóa các sản phẩm có lợi thế tại các địa phương, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường, góp phần phát triển kinh tế nông thôn theo hướng phát triển nội sinh và gia tăng giá trị. Tỉnh Bắc Giang đã phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN & PTNT) tổ chức thành công Hội nghị toàn quốc triển khai Quyết định số 490/QÐ-TTg ngày 7-5-2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt "Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018 - 2020". Từ nguồn vốn tỉnh tiếp tục hỗ trợ cho 22 dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, 19 sản phẩm xác lập quyền sở hữu công nghiệp, tem nhãn, bao bì sản phẩm, tem truy xuất nguồn gốc đạt chuẩn; một số sản phẩm sau khi hỗ trợ đã nâng cao giá trị sản phẩm.

Mục tiêu giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh Bắc Giang phấn đấu có thêm huyện Yên Dũng, Hiệp Hòa đạt chuẩn huyện NTM, các huyện Việt Yên, Lạng Giang, Tân Yên tiếp tục phấn đấu trở thành huyện NTM kiểu mẫu theo quy định của Trung ương. Theo đó, ở cấp xã, phấn đấu 80% số xã đạt chuẩn, 20% số xã đạt chuẩn xã NTM nâng cao, 10% số xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Các cơ quan chức năng các cấp của tỉnh cũng đặt mục tiêu: phấn đấu 80% số thôn, bản thuộc các xã đặc biệt khó khăn đạt chuẩn thôn NTM; không còn xã đạt dưới 15 tiêu chí; các xã đã đạt chuẩn có tối thiểu một thôn đạt thôn NTM kiểu mẫu.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Dương Văn Thái cho biết: Thời gian tới, tỉnh tiếp tục xác định xây dựng NTM là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên, lâu dài, cần phải kiên trì chỉ đạo, thực hiện. Bắc Giang sẽ tập trung nguồn lực chỉ đạo các xã hoàn thành tiêu chí về môi trường; hoàn thành ba nhà máy xử lý rác thải quy mô liên vùng theo quy hoạch (TP Bắc Giang, Lục Nam, Hiệp Hòa); đẩy mạnh triển khai mô hình thôn NTM kiểu mẫu tại các xã đã đạt chuẩn để xây dựng cảnh quan môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp, trở thành "Làng quê đáng sống"; nhân rộng các phong trào xây dựng môi trường bền vững như: Mô hình trồng hoa, cây xanh, tuyến đường bích họa; thu gom, phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt tại hộ gia đình; điểm thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật tại cánh đồng...

HẢI MIÊN