Mùa xuân, đất nước và con người

Thứ Bảy, 27-02-2021, 14:54

Không khí xuân đang ngập tràn mọi vùng, miền Tổ quốc, từ biên cương, hải đảo xa xôi, từ các làng quê tới thành phố lớn. Xuân Tân Sửu, cũng là mùa xuân đầu tiên của thập niên mới, gắn với nhiều xúc cảm khi mà Đại hội lần thứ XIII của Đảng vừa thành công rất tốt đẹp, tạo khí thế và động lực cho đất nước vươn lên tầm cao mới.

Đại hội XIII của Đảng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm tổng kết, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII gắn với nhìn lại 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991; tổng kết 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011), chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020; đề ra phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; xác định mục tiêu, phương hướng đến năm 2030 và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045…
 
 Mục tiêu tổng quát được xác định trong Nghị quyết Đại hội XIII là nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ 21, nước ta trở thành nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
 
 Đại hội thành công rực rỡ là mốc son trong quá trình phát triển của Đảng ta, dân tộc ta, đất nước ta, thể hiện nguyện vọng, khát vọng, bản lĩnh, ý chí kiên cường và quyết tâm đưa Việt Nam ngày càng phát triển. Tiếp sau thành công đó, điều quan trọng là phải nhanh chóng đưa các quyết nghị, quyết sách vào cuộc sống, biến định hướng, chủ trương, khát vọng thành hành động cụ thể với sự tham gia tích cực của nhân dân. Vì lẽ đó, ngay sau Đại hội, nhiều bộ, ban, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị… đã tập trung thảo luận nhằm sớm ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII.
 
 Vậy việc thực hiện Nghị quyết bắt đầu từ đâu? Tại nhiều diễn đàn, các nhà hoạch định chính sách, chuyên gia, nhà nghiên cứu, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân… chung nhận định, đó là bắt đầu từ con người. Quá trình xây dựng và phát triển đất nước cho thấy, giai đoạn nào làm tốt công tác nhân sự, sử dụng đúng người, đúng việc thì nhiệm vụ, mục tiêu đặt ra sẽ thành công. Văn kiện Đại hội XIII dành nhiều phần nhấn mạnh yếu tố con người, khẳng định sự phát huy tổng hợp của mọi nguồn lực, trong đó đặc biệt nguồn lực con người làm nên thành tựu vẻ vang của đất nước nhiều thập niên qua.
 
 Trong tầm nhìn và định hướng phát triển, Nghị quyết cũng nêu rõ: phát triển con người toàn diện và xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc để văn hóa thật sự trở thành sức mạnh nội sinh; phát huy sức mạnh con người Việt Nam, bồi dưỡng sức dân, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, có cơ chế đột phá để thu hút, trọng dụng nhân tài, thúc đẩy đổi mới sáng tạo; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; nâng cao chất lượng và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, người đứng đầu đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, gắn bó mật thiết với nhân dân,…
 
 Niềm vui mừng xuân, mừng Đảng, mừng sự nghiệp đổi mới đang lan tỏa. Để thực hiện khát vọng đưa đất nước đi tới phồn vinh, hạnh phúc không gì hơn là phát huy ý chí, tiềm năng, nguồn lực con người Việt Nam, để mỗi người Việt Nam phát huy trí tuệ, tài năng, công sức của mình, cống hiến cho đất nước.
 

 Hoàng Vũ