Mệnh lệnh hành động

Thứ Bảy, 30-06-2018, 09:57

Hội nghị toàn quốc về công tác phòng, chống tham nhũng diễn ra ngày 25-6 vừa qua là dịp quan trọng để Đảng ta đánh giá tình hình, kết quả công tác thời gian qua và bàn phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới.

Có thể nói, trong hơn 30 năm tiến hành công cuộc đổi mới đến nay, chưa bao giờ công tác đấu tranh phòng, chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí lại được tổ chức bài bản, khoa học, quyết liệt với quyết tâm cao đến thế. Xác định rõ tham nhũng là giặc nội xâm nguy hiểm, làm tha hóa, biến chất cán bộ, đảng viên, nhũng nhiễu nhân dân, làm mất lòng tin của nhân dân vào bộ máy nhà nước và sự lãnh đạo của Đảng là một trong những nguy cơ lớn, trực tiếp ảnh hưởng tới sự tồn vong của chế độ, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng thành lập năm 2013 đã ban hành nhiều chỉ thị, quy định với quyết tâm làm trong sạch đội ngũ cán bộ, đảng viên, để lấy lại niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước.

Nhìn lại quá trình tiến hành cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, nhất là kể từ Đại hội XII đến nay, có thể thấy công tác phòng, chống tham nhũng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn dân đã đạt được những kết quả bước đầu rất quan trọng. Đó là nhiều cán bộ, đảng viên, tổ chức vi phạm đã bị xử lý, kỷ luật nghiêm minh, trong đó có cả cán bộ cấp cao, cán bộ đương chức hay đã nghỉ hưu. Việc xử lý, kỷ luật những người vi phạm bất kể giữ cương vị gì và không có vùng cấm cho thấy nỗ lực phòng, chống tham nhũng của Đảng, Nhà nước ta trong cuộc chiến không khoan nhượng trước giặc nội xâm nguy hiểm này. Những hành động quyết liệt như thế đã giúp lấy lại niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, vào tính nghiêm minh của pháp luật.

Những diễn biến phức tạp, khó lường cả ở trong nước và quốc tế thời gian gần đây càng chứng minh công cuộc phòng, chống tham nhũng đến cùng của toàn Đảng, toàn dân ta là vô cùng cần thiết để chúng ta thêm kiên định với mục tiêu xây dựng thành công nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa bằng ý chí, nghị lực và bản lĩnh phi thường của con người Việt Nam.

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, với sự đồng thuận của nhân dân nhằm làm trong sạch đội ngũ cán bộ và trước yêu cầu cấp bách xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, trí tuệ, đạo đức, uy tín đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới, mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh sẽ sớm trở thành hiện thực nếu mỗi người cùng bắt tay vào bằng những hành động cụ thể.

Các quy định, nghị quyết, văn bản về phòng, chống tham nhũng công bố thời gian qua đã khá chi tiết và đầy đủ. Vì vậy, đã đến lúc hành động quyết liệt. Lúc này, hành động là mệnh lệnh để mỗi cán bộ, đảng viên nêu gương, đi đầu trong cuộc chiến chống giặc nội xâm.

THANH PHƯƠNG