Năm tiêu chí thẩm định tài liệu giáo dục địa phương

Thứ Hai, 18-05-2020, 08:47
Học sinh Trường THCS Nguyễn Tri Phương (Hà Nội). (Ảnh minh họa)

NDĐT - Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Dự thảo Thông tư quy định việc thẩm định tài liệu giáo dục địa phương, lấy ý kiến đóng góp đến ngày 16-7.

Theo Dự thảo của Bộ GD-ĐT, có năm tiêu chí thẩm định tài liệu giáo dục địa phương. Trong đó tiêu chí 1, điều kiện tiên quyết của tài liệu, là phù hợp với quan điểm, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam, quy định của pháp luật; không có định kiến xã hội về giới, dân tộc, tôn giáo, nghề nghiệp, địa vị.

Tiêu chí 2 về nội dung tài liệu; Tiêu chí 3 về phương pháp, hình thức tổ chức dạy học và kiểm tra đánh giá; Tiêu chí 4 về cấu trúc và hình thức trình bày; Tiêu chí 5 về ngôn ngữ, thuật ngữ sử dụng trong tài liệu.

Luật Giáo dục năm 2019 quy định: “Tài liệu giáo dục địa phương do UBND cấp tỉnh tổ chức biên soạn đáp ứng nhu cầu và phù hợp với đặc điểm của địa phương, được hội đồng thẩm định cấp tỉnh thẩm định và Bộ trưởng GD-ĐT tạo phê duyệt"; “Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định việc thành lập hội đồng thẩm định cấp tỉnh thẩm định tài liệu giáo dục địa phương”.

Giáo dục địa phương là nội dung bắt buộc trong chương trình giáo dục phổ thông mới sẽ được triển khai thực hiện từ năm học 2020-2021.

Tại Hà Nội, từ cuối tháng 12-2019, UBND TP đã đã ban hành Kế hoạch tổ chức biên soạn và thực hiện nội dung Giáo dục địa phương trong chương trình giáo dục phổ thông trên địa bàn thành phố và đến tháng 4 vừa qua, đã thành lập Hội đồng biên soạn Giáo dục địa phương do Giám đốc Sở GD-ĐT Chử Xuân Dũng làm Chủ tịch Hội đồng. Nội dung giáo dục địa phương nhằm thực hiện mục tiêu môn học, giúp học sinh gắn kết kiến thức được học với những vấn đề văn hóa, lịch sử, địa lý, kinh tế, hướng nghiệp, chính trị - xã hội, môi trường của Hà Nội. Trong năm 2020, tài liệu giáo dục địa phương sẽ được tổ chức biên soạn, hoàn thiện và tổ chức dạy đối với học sinh lớp 1 trên địa bàn thành phố; năm 2021 sẽ hoàn thiện tài liệu giáo dục địa phương cho học sinh từ lớp 2 đến lớp 12.

Hà Nội thành lập Hội đồng biên soạn nội dung Giáo dục địa phương

THANH XUÂN