Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XII của Đảng

Yên Bái hoàn thành đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở

Thứ Hai, 27-07-2020, 01:47

Tỉnh Yên Bái vừa hoàn thành đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025. Theo đánh giá của Tỉnh ủy Yên Bái, các đại hội đã thực hiện đầy đủ bốn bước nội dung theo tinh thần Chỉ thị 35, công tác điều hành bầu cử đúng theo quy chế. 

Báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành về cơ bản chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, gắn với những nội dung cốt lõi, quan điểm, chủ trương, định hướng lớn trong báo cáo chính trị trình Đại hội  Đảng bộ tỉnh lần thứ 19. Các đảng bộ tổ chức lấy ý kiến rộng rãi trong nhân dân, không khí thảo luận tại các đại hội sôi nổi, thẳng thắn, trách nhiệm, tạo sự tin tưởng, đoàn kết, dân chủ.

Điểm mới trong công tác bầu cử là Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo 11 trong số 12 đảng bộ thực hiện đại hội trực tiếp bầu bí thư cấp ủy; việc kiểm phiếu thực hiện trên máy tính bằng phần mềm kiểm phiếu do Ban Tổ chức T.Ư cung cấp, bảo đảm chính xác, tiết kiệm thời gian. 100% nhân sự do cấp ủy khóa trước chuẩn bị đều trúng cử, được đại hội tín nhiệm bầu với tỷ lệ phiếu cao. Tỷ lệ cấp ủy viên là nữ đạt 21,1%; cấp ủy viên là người dân tộc thiểu số đạt 31%; độ tuổi bình quân là 46. 

Một số hạn chế của các đại hội cấp trên cơ sở được chỉ rõ như: Có báo cáo chính trị thiếu những giải pháp mang tính đột phá nhằm phát huy tiềm năng thế mạnh, lợi thế của địa phương, đơn vị; chất lượng ý kiến tham gia vào các văn kiện của T.Ư, văn kiện Đại hội  Đảng bộ tỉnh  lần thứ 19 ở một số nơi còn hạn chế. Công tác chuẩn bị cơ sở vật chất và điều kiện cần thiết phục vụ đại hội một số nơi chưa chu đáo…

* Sau hơn 5 tháng thực hiện Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức phong trào thi đua lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng, các cấp ủy đảng, chính quyền tỉnh Hà Tĩnh đã đạt nhiều kết quả.

Các phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững ngày càng đi vào chiều sâu góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân. Các xã, phường hoàn thành từ một đến hai mô hình sản xuất mới; giúp sửa chữa, nâng cấp, làm mới từ 50 đến  70 nhà ở cho hộ nghèo, hộ khó khăn, đối tượng chính sách, Các huyện đăng ký triển khai từ ba đến năm công trình chào mừng… Qua các phong trào thi đua, công tác cải cách thủ tục hành chính, nâng cao đạo đức công vụ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, gắn trách nhiệm người đứng đầu được thực hiện nghiêm túc. Tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân, doanh nghiệp của đội ngũ cán bộ có nhiều chuyển biến tích cực. 

Từ nay đến ngày 31-8, các cấp ủy, chính quyền tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, tập trung vào công tác tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; chủ động rà soát, nắm chắc tình hình, nhất là địa bàn khó khăn. Tập trung giải quyết kịp thời, dứt điểm các việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài, các vụ việc phát sinh trước đại hội đảng bộ các cấp; chủ động xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân ngay từ cơ sở. Chú trọng công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm các vi phạm; không né tránh, ngại va chạm, sợ ảnh hưởng đến đại hội…

PV