Thuận Thành tạo động lực phát triển bền vững

Thứ Bảy, 08-08-2020, 04:53
Giáo dục truyền thống cách mạng quê hương cho học sinh tại Trung tâm văn hóa huyện Thuận Thành.

Tập trung duy trì nghiêm nguyên tắc, kỷ cương, chế độ sinh hoạt Ðảng, gắn liền phát huy hiệu lực lãnh đạo của tổ chức Ðảng, chính quyền các cấp là nhân tố quan trọng bảo đảm huyện Thuận Thành (Bắc Ninh) khắc phục hạn chế yếu kém, lãnh đạo, chỉ đạo, tạo bước đi vững chắc trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, cải thiện đời sống người dân khu vực nông thôn.

Nền tảng từ "hạt nhân" lãnh đạo

Thuận Thành mới đây được công nhận là huyện nông thôn mới. Cũng như nhiều xã trong huyện, Nghĩa Ðạo vốn là xã thuần nông. 5 năm qua kinh tế của xã tiếp tục tăng trưởng cao (bình quân 15%/năm) cơ cấu kinh tế chuyển dịch nhanh, đúng hướng. Thu nhập bình quân đầu người năm 2019 của xã đạt gần 46 triệu đồng so với 25 triệu đồng năm 2015. Hệ thống chính trị được củng cố, dân chủ cơ sở được phát huy. Bí thư Ðảng ủy xã Nguyễn Văn Thi trao đổi, sự phát triển của xã Nghĩa Ðạo có vai trò nền tảng từ vai trò cấp ủy, chính quyền các cấp.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Ðảng bộ huyện Thuận Thành có nhiều đổi mới trong công tác xây dựng Ðảng. Trước hết, các cấp ủy rà soát bổ sung, hoàn chỉnh quy chế của cấp ủy, bảo đảm tăng cường tính kỷ cương, trách nhiệm của cấp ủy viên, người đứng đầu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ. Ðồng thời phát huy sự phối hợp đồng bộ, hiệu quả giữa cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể chính trị. Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Tiến Hoàng trao đổi, từ đầu nhiệm kỳ, các cấp ủy, chính quyền các cấp đã tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Các nội dung được lồng ghép trong đề án của Huyện ủy về nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Ðảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên. Theo đó, Ban Thường vụ Huyện ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc đánh giá, quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng bổ nhiệm cán bộ từng giai đoạn và từng nhiệm vụ, bảo đảm dân chủ và khoa học. Với nhiều đổi mới, đầu tư có trọng tâm, đội ngũ cán bộ giữ các chức vụ lãnh đạo, quản lý từ huyện tới cơ sở ở Thuận Thành được kiện toàn, bảo đảm cả về chất lượng và cơ cấu. Ðây là nhân tố bảo đảm tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp trong triển khai các chủ trương, nghị quyết sớm đi vào thực tiễn, đạt hiệu quả trên địa bàn.

Ðồng thời, các cấp ủy coi trọng giữ vững, phát huy vai trò của tổ chức Ðảng và đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Ðảng được tăng cường bảo đảm hiệu quả. Hằng năm, Ban Thường vụ Huyện ủy đã thành lập các đoàn đi kiểm tra tất cả các mặt công tác ở 100% số chi bộ, đảng bộ cơ sở. Trong quá trình này, trên cơ sở quán triệt, triển khai việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI, XII); Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, các cấp ủy đi vào kiểm điểm nhận diện những dấu hiệu, biểu hiện tiêu cực suy thoái trong nội bộ; bảo đảm chỉ rõ những hạn chế, yếu kém trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ ở từng cơ quan đơn vị, địa phương. Trước tình hình một số cấp ủy Ðảng, chính quyền chưa thật sự đoàn kết, thống nhất, vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành ở một số lĩnh vực hiệu quả thấp, còn yếu kém, Ban Thường vụ Huyện ủy đã kịp thời phát hiện, kiểm tra và kết luận, quy rõ trách nhiệm và yêu cầu thời gian khắc phục.

Ðổi mới phong cách lãnh đạo, công tác, Huyện ủy đã chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ cơ sở mỗi năm lựa chọn một đến hai việc nổi cộm, bức xúc để giải quyết dứt điểm. Trong đó, tập trung vào các lĩnh vực như: đất đai, tài nguyên - môi trường, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân… Trong năm 2018 và 2019, Ðảng bộ huyện đã lựa chọn bốn vấn đề nổi cộm tập trung giải quyết, đạt tỷ lệ 80%; Các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã lựa chọn 34 việc nổi cộm, đang từng bước giải quyết dứt điểm. Qua đó, Ðảng bộ huyện đã có sự chuyển biến rõ rệt trong nhận thức và hành động của các cấp ủy Ðảng, chính quyền các cấp.

Gắn liền với đó, việc củng cố, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh được cấp ủy, chính quyền các cấp xác định là nhiệm vụ then chốt. Theo đó, Ban Thường vụ Huyện ủy đã kịp thời kiện toàn chính quyền cấp huyện và cơ sở. Hoạt động của HÐND và các ban của HÐND có nhiều đổi mới, thiết thực. Quá trình này ở Thuận Thành đã góp phần củng cố hệ thống chính trị từ huyện tới cơ sở, tạo nền tảng để lãnh đạo, triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển của huyện.

Ðộng lực trong phát triển

Trong những năm qua, cấp ủy Ðảng, chính quyền từ huyện đến xã luôn coi trọng đổi mới phương pháp, tư duy, tác phong lãnh đạo phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nguyễn Thị Liên trao đổi. Trước hết, huyện coi trọng thu hút doanh nghiệp trong và ngoài huyện đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh. Huyện ban hành các đề án và cơ chế bảo đảm đồng hành, khuyến khích, tạo điều kiện cho người dân và các tổ chức kinh tế vay vốn tín dụng theo quy định về chính sách tín dụng phát triển nông nghiệp, nông thôn. Bên cạnh phát triển công nghiệp, xây dựng, huyện cũng hỗ trợ đầu tư phát triển sản xuất nông, lâm, thủy sản gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, theo hướng nâng cao hiệu quả kinh tế trong sản xuất. Huyện phối hợp cơ quan khoa học chuyên ngành tổ chức rà soát, quy hoạch phát triển các mô hình kinh tế trang trại gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, đồng thời áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất nhằm tạo ra nhiều sản phẩm nông nghiệp năng suất, chất lượng, hiệu quả. Theo đó, các xã đã chủ động, tích cực, đẩy mạnh thực hiện tốt việc chuyển đổi cơ cấu mùa vụ, cây trồng, vật nuôi theo hướng tăng năng suất, chất lượng, giá trị và hiệu quả sản xuất; tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, đưa cơ giới hóa vào sản xuất…

Ðến nay, huyện Thuận Thành đã và đang hình thành và phát triển nhiều mô hình sản xuất đem lại hiệu quả kinh tế cho người nông dân. Từ đề án phát triển nuôi trồng thủy sản của huyện, diện tích mặt nước nuôi trồng thủy sản ở huyện đã có 504 ha, sản lượng hằng năm đạt khoảng 3.460 tấn. Nhiều vùng sản xuất lúa hàng hóa có giá trị kinh tế cao, bình quân từ 45 đến 60 vùng/vụ với diện tích hơn 3 ha/vùng. Năng suất bình quân đạt hơn 6 tấn/ha/năm. Mặc dù diện tích đất nông nghiệp của huyện giảm do chuyển mục đích sử dụng sang phát triển đô thị, huyện vẫn bảo đảm an ninh lương thực. Thúc đẩy nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, Thuận Thành cũng đã hình thành và phát triển hai khu công nghiệp là Thuận Thành II và III cùng ba cụm công nghiệp tại xã Thanh Khương, Xuân Lâm, Hà Mãn - Trí Quả. Huyện đã thu hút được các doanh nghiệp vào đầu tư mở rộng sản xuất, góp phần giải quyết việc làm cho gần 16 nghìn lao động.

Quá trình phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới Thuận Thành coi trọng phát triển tiểu thủ công nghiệp và ngành nghề, giải quyết việc làm trên địa bàn. Cấp ủy, chính quyền các cấp cũng tập trung giải quyết đồng bộ, có hiệu quả các chính sách an sinh, phúc lợi xã hội và giảm nghèo bền vững, góp phần tăng thu nhập cho người dân ở khu vực nông thôn trên địa bàn huyện. Năm 2020, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn của 17 xã dự kiến đạt hơn 48 triệu đồng/người, tăng hơn 32 triệu đồng/người so năm 2010.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, cả 17 xã của huyện Thuận Thành đều ghi dấu ấn phát triển mới trong xây dựng hệ thống chính trị. Ðảng bộ cơ sở xếp loại "Trong sạch, vững mạnh" nhiều năm liền tăng. Chính quyền tất cả các xã trong huyện đạt danh hiệu "Chính quyền cơ sở vững mạnh và hoàn thành tốt nhiệm vụ". Ðây chính là nền tảng, tạo động lực để Thuận Thành phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới.

Bài và ảnh: Ðặng Lê Nam Hải, Phương Thanh