TẠP CHÍ LỊCH SỬ ĐẢNG (Số 5-2020) (Viện Lịch sử Đảng - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh)

Thứ Sáu, 29-05-2020, 03:15

*** Nguyễn Phú Trọng: Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIII của Đảng

KỶ NIỆM 130 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (19-5-1890 - 19-5-2020)

Nguyễn Xuân Thắng: Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại với sự nghiệp đổi mới, phát triển và bảo vệ Tổ quốc

Trần Đức Cường: Không có gì quý hơn độc lập, tự do - Chân lý mở đầu thời đại Hồ Chí Minh

Nguyễn Văn Công: Chủ tịch Hồ Chí Minh - Tấm gương về tự đọc, tự học và “học suốt đời”

Cù Thị Minh: Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ - Giá trị lịch sử và hiện thực

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ LỊCH SỬ ĐẢNG

Ngô Đăng Tri: Tỉnh Nghệ An xây dựng và bảo vệ hậu phương, chi viện cho các chiến trường trong kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954)

Nguyễn Văn Sáu, Đặng Sáng: Vài nét về chiến trường ba nước Đông Dương trong mùa Xuân năm 1975

BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG, ĐẤU TRANH PHẢN BÁC CÁC QUAN ĐIỂM SAI TRÁI, THÙ ĐỊCH

Mạch Quang Thắng: Giá trị Hồ Chí Minh với sự phát triển thời đại

Hà Văn Luyến: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong công cuộc đổi mới hiện nay

THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XII CỦA ĐẢNG

Nguyễn Chí Hiếu: Quá trình nhận thức của Đảng về mối quan hệ Nhà nước - thị trường - xã hội thời kỳ đổi mới

Nguyễn Thị Thủy: Quá trình Việt Nam tham gia các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới (2007 - 2020)

QUAN HỆ ĐỐI NGOẠI

Thái Văn Long, Nguyễn Thị Thanh Hà: Quyết sách “Hòa để tiến” sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945 - Vận dụng trong tình hình hiện nay

TƯ LIỆU

Đỗ Hoàng Linh: Một số thông tin về năm sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh qua các tài liệu lưu trữ

Cục Lưu trữ - Văn phòng Trung ương Đảng: Thông tri về việc kỷ niệm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm một năm miền bắc hoàn toàn giải phóng

NHÂN VẬT - SỰ KIỆN

Phạm Hồng Chương: Võ Văn Ngân - Người cộng sản kiên cường, mẫu mực

Nguyễn Đình Thống: Phong trào bình dân học vụ ở Khám Lớn -Sài Gòn và Nhà tù Côn Đảo trong kháng chiến chống thực dân Pháp

DIỄN ĐÀN TRAO ĐỔI

Lê Tuấn Vinh: Quan điểm về tộc người của Hồ Chí Minh

Trần Trung Kiên, Lương Văn Tinh: Quyền con người Việt Nam trong Hiến pháp Việt Nam

THỰC TIỄN - KINH NGHIỆM

Đỗ Thị Thu Hà: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Ba Đình, thành phố Hà Nội tham gia xây dựng Đảng trong giai đoạn hiện nay

Nguyễn Thị Vân, Dương Thị Huyền: Xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Bắc Giang (2010 - 2019)

THÔNG TIN

Hải Đăng: Hội thảo khoa học cấp quốc gia: “Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp đổi mới, phát triển và bảo vệ Tổ quốc”

TÓM TẮT TIẾNG ANH MỘT SỐ BÀI